How should we perform all actions in our daily lives and why?

by sssgc-srilanka
0 comment

අප එදිනෙදා ජීවිතය තුළ අපගේ ක්‍රියාකාරකම් කෙසේ සිදු කළ යුතුද යන්න විශ්ව පාලක වූ භගවාන් සමිඳුන් අපට පෙන්වා දේ.

ක්‍රියාකාරකම් නිසාම විශ්වය පවතී. ජීවින් ගේ උපත, පැවැත්ම හා අභාවයට පාදක වන්නේ ඔවුන්ගේ ක්‍රියාකාරකම් වේ. නොනවතින ආශ්වාස ප්‍රාස්වාසය ශරීරයේ උෂ්ණත්වය මනාසේ පවත්වයි, සිරුරට සුවය ලබා දෙයි. සියලු ක්‍රියාකාරකම් වලින් ඔබ්බෙහි පවත්නා නිරූපී දිව්‍යත්වය රූපී බවට පත්ව ආකාශය, පඨවි, වායුව, අග්නිය, හා ජලය යන පංච මහා භූතයින් ක්‍රියාකාරී බවට පත් කළහ. අප ක්‍රියාවන්හි යෙදුනද අනෙක් සැම තැන හුදු ක්‍රියාකාරිත්වය පමණක් පවත්නා බව අවබෝධ කර ගැනීම සතුට ජනනය වීමේ රහසයි, ඔබගේ ක්‍රියා පාලනය කිරීමේ හා ශුද්ධ බවට පත් කිරීමේ මාර්ගයයි. මිනිසා තාක්ෂණය භාවිතා කර සඳ තරණය කළද එය දිව්‍යත්වය විසින් මෙහෙයවනු ලබන විශ්ව රංගනයේ අංගයක් පමණි. මෙවන් ක්‍රියාවන් තුළින් ක්‍රියාවේ යෙදෙන්නා ජය හෝ පරාජය අත් වින්දද අභ්‍යන්තර සංතුෂ්ටිය නොලැබේ. යහපත් කර්ම වල උතුම් බව වන්නේ එම ක්‍රියා ශක්තිය හා ප්‍රඥාවේ ප්‍රභවය වන දිව්‍යත්වය වෙත කරන පූජාවක් හා වන්දනාවක් වන විටයි.

– Divine Discourse, May 11, 1971.
ඔබගේ සියලු ක්‍රියා දෙවියන් වෙනුවෙන්ම සිදු කරන්න. දිව්‍යත්වය හා සංයෝග වීමේ ඒකීය මාවත එයයි. ස්වාමි

How should we perform all actions in our daily lives and why? Bhagawan, the cosmic director, lovingly reminds us today.

Activity is the keynote of the Universe. By activity, all beings are born; by activity, they maintain themselves; and through that activity, they perish. Constant breathing, inhaling and exhaling, keeps body temperature even and comfortable. The One beyond all activity assumed the forms of five basic elemental materials – sky, earth, air, fire and water to act and activate. To be active, yet, to be always aware that all is mere acting, is the secret of happiness. That is the Dharma which must regulate and sanctify karma. Achievements of technology which take man to the moon are also events in the Cosmic Drama, where principal performers are working out His plan; identification with adventure, its success or failure will make performers proud or depressed, states which would not help inner peace and joy. The secret of good karma is, to do karma as an act of worship, a dedicatory rite offered to the source of all energy and intelligence. And, never take the consequence to heart. By this means, one can approximate the Divine Principle, which is beyond activity.

– Divine Discourse, May 11, 1971.
Dedicate all actions to God. That is the way to experience oneness with God. – BABA

நமது சிந்தனைக்கு பகவான் ஶ்ரீ சத்ய சாயி பாபாவின் அமுதமொழி – அக்டோபர் 10, 2023

 

கர்மா, பிரபஞ்சத்தின் முக்கிய அம்சமாகும். கர்மாவால் தான் அனைத்து உயிரினங்களும் பிறக்கின்றன; கர்மாவின் மூலமே அவை தங்களை காத்துக் கொள்கின்றன; கர்மாவின் மூலமே அவை அழிகின்றன. மூச்சை உள்ளே இழுத்தல் வெளியே விடுதல் என தொடர்ந்து சுவாசித்துக் கொண்டிருப்பது உடல் வெப்பநிலையை சீராகவும் இதமாகவும் வைத்திருக்கிறது. அனைத்து கர்மாக்களுக்கும் அப்பாற்பட்ட இறைவனே பஞ்ச பூதங்களான ஆகாயம், பூமி, காற்று, நெருப்பு, நீர் ஆகியவற்றின் வடிவங்களை ஏற்று செயல்படவும் செயல்படுத்தவும் செய்கிறான். செயல்பட்டுக் கொண்டே இருந்தாலும் எல்லாம் வெறும் நாடகமே என்ற விழிப்புணர்வுடன் இருப்பதே சந்தோஷத்தின் ரகசியமாகும். அதுவே கர்மாவை ஒழுங்குபடுத்தி புனிதப்படுத்த வேண்டிய தர்மம். தொழில்நுட்ப வளர்ச்சியின் சாதனைகளான மனிதன் நிலவுக்கு செல்வது போன்றவை கூட அந்த இறைவன் நடத்தும் பிரபஞ்ச நாடகத்தின் நிகழ்வுகள் தான்; அந்த நாடகத்தில்தான் முக்கிய கதாபாத்திரங்கள் இறைவனின் திட்டத்தை செயல்படுத்திக்கொண்டு இருக்கின்றன; அந்த சாதனைக்கு தாமே பொறுப்பு என்று எண்ணுவது அதன் வெற்றி-தோல்விகள் கதாபாத்திரங்களை பெருமை கொள்ளவோ சோர்ந்துவிடவோ செய்யும். இந்நிலைகள் அகஅமைதியையும் ஆனந்தத்தையும் அளித்திடாது. கர்மாவை ஓர் ஆராதனையாக, அனைத்து ஆற்றல் மற்றும் ஞானத்தின் மூலாதாரமான இறைவனுக்கு அர்ப்பணமாக செய்வதே நற்கர்மாவின் ரகசியமாகும்; மேலும் அதனால் ஏற்படும் விளைவுகளையும் பொருட்படுத்தக்கூடாது. இதன் மூலம், கர்மாவிற்கு அப்பாற்பட்ட திவ்ய தத்துவத்தை ஒருவர் ஓரளவாவது புரிந்து கொள்ள முடியும்.

– தெய்வீக அருளுரை, மே 11, 1971

Related Posts

Download the Prasanthi Connect App now

  

@2022 - All Right Reserved. Designed and Developed by Vip Web Solutions