What is the two-step process to attain peace in this life?

by sssgc-srilanka
0 comment
Sai Inspires Apr 3, 2024

ශාන්තිය සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය වන පියවර දෙකකින් යුතු ක්‍රියාවලිය භගවාන් සමිඳුන් අපට මෙසේ උගන්වති.

මේ නවීන ලෝකයේ සියලු අය ශාන්තිය අපේක්ෂා කරමින් විවිධ සාධනා වල යෙදෙති. සාධනා තුළින්, පොත් පත් කියවීමෙන්, උසස් නිලතල හෙබවීමෙන් නොව දිව්‍යමය ආශිර්වාදයෙන් පමණක්ම ශාන්තිය ලැබිය හැක. මිනිසා ශාන්තිය ලඟා කර ගැනීමට වෙහෙස දැරුවද ඔහු නොයෙක් කම්කටොලුවලට මුහුණ පායි. දුම්රියෙන් ගමන් ගන්නා මගීනට හුරු පුරුදු කියමනක් වන්නේ, “අවම බඩු බාහිරාදිය ගමන සුව පහසු කරවනවා මෙන්ම ගමන සතුටුදායක කරවන බවයි.” මිනිසා අසීමිත ආශා බරින් පෙළෙමින් ජීවන ගමන යාම ඉතා අපහසු බව අත් දකී. ආශාවන්ගේ බර නිසා සමතුලිතබව නොමැතිව තම ඉලක්කයෙන් ඉවතට ගමන් කරයි. මේ නිසාම මම ආශාවන්ගේ සීමාව නිර්දේශ කරමි. මේ සීමාවන් තුළින් මිනිසාහට යම් ප්‍රමාණයකට ශාන්තිය ලඟා කර ගත හැකි වන අතර අවසානයේ දිවය ආශිර්වාදයද සාක්ෂාත් කර ගත හැක.
– Divine Discourse, Apr 25, 1998.

මිනිසාට සංතුෂ්ටිය ලබා ගත හැක්කේ ආශාවන් සීමා කිරීම තුළින් ලබන සැහැල්ලු ජීවිතය තුළිනි. ආශාවන් අධික වීමත් සමග ඔහු වෙත අතෘප්තිය හා දුක වැඩි වැඩියෙන් පැමිණේ. ස්වාමි.

What is the two-step process to attain peace in this life? Bhagawan lovingly reminds us today.

In the modern world, every person tries hard to attain peace, performing various kinds of Sadhana. Peace cannot be attained through spiritual pursuits. It cannot be acquired even by knowledge of the texts, authority or high positions in life. Peace can be attained only by God’s grace. Though man is eager to attain peace, he confronts many obstacles in the path. Those who travel by train may be well acquainted with the slogan, “Less luggage, more comfort, make travel a pleasure.” Now, man is burdening himself with limitless desires. Because of this extra heavy luggage of desires, he finds it extremely difficult to carry on the journey of life. By such a proliferation of desires, he loses his balance, moves far away from his goal, and even tends to go mad. It is for this reason that I have been stressing the need for a ceiling on desires. By limiting your desires, you can attain peace to a certain extent. You have to exercise a check on your desires and make efforts to get the grace of the Divine.
– Divine Discourse, Apr 25, 1998.

Man can experience joy and happiness only when he has contentment. As desires grow, discontent grows and worries multiply. – BABA

நமது சிந்தனைக்கு பகவான் ஸ்ரீ சத்ய சாயி பாபாவின் அமுதமொழி – ஏப்ரல் 03, 2024

 

இன்றைய பிரபஞ்சத்தில் ஒவ்வொரு மனிதனும் சாந்திக்காக அநேகவிதமான ஆன்மிக சாதனைகளை மேற்கொள்கிறான். சாந்தி, ஆன்மிக சாதனைகளினால் கிட்டுவதல்ல; படிப்பறிவினாலும் கிடைக்கக் கூடியதல்ல. அதிகாரத்தினாலும் பதவியினாலும் பெறப்படுவதல்ல. ஆனால், தெய்வ அனுக்கிரஹத்தினால் மட்டுமே இந்த சாந்தியைப் பெறுவதற்கு இயலும். இன்றைய மனிதன் சாந்தியைப் பெற வேண்டும் என விரும்பினாலும், இதன் பாதையில் எத்தனையோ தடைகள் எழுகின்றன. நீங்கள் அனைவரும் ரயில் பயணம் செய்யும்போது, அங்கு அறிவிப்புப் பலகையில் எழுதியுள்ளதைப் பார்த்திருப்பீர்கள்: ‘Less luggage, More comfort, Make travel a pleasure’ – ‘குறைவான சுமையெனில் பயணம் சுகமாகவும் இனிமையாகவும் அமைகிறது’ என்று. இன்றைய மனிதனுடைய கோரிக்கைகள் மிதமிஞ்சிப் போய்விட்டன. இவ்வாறு மிதமிஞ்சிப் போய்விட்ட கோரிக்கைகளினால், மனிதன் இலக்கை இழந்து, புத்தி தடுமாறி, நிலை தவறி, அசாந்தியை அனுபவிக்கிறான். எனவே, முதன்முதலில் மனிதனுக்கு இருக்க வேண்டியது ‘Ceiling on Desires’ – ‘ஆசைகளுக்கு ஓர் வரம்பு’ இருக்க வேண்டும். கோரிக்கைகளை கொஞ்சமாவது கட்டுக்குள் வைத்துக்கொள்ளும் போதுதான் ஓரளவாவது நமக்கு சாந்தி கிடைக்கிறது. எனவே, மனிதன் தனது கோரிக்கைகளைக் கட்டுப்பாட்டிற்குள் வைத்துக்கொண்டு, தெய்வ அனுக்கிரஹத்தைப் பெற சில முயற்சிகளை மேற்கொண்டாக வேண்டும்.

– தெய்வீக அருளுரை, ஏப்ரல் 25, 1998

Related Posts

Download the Prasanthi Connect App now

  

@2022 - All Right Reserved. Designed and Developed by Vip Web Solutions