Why is it important to cultivate detachment? What are the consequences of desires?

by sssgc-srilanka
0 comment
Sai Inspires

බාහිර ලෝකයේ ඇති අරමුණු වලින් ඈත් වීම ප්‍රගුණ කිරීමේ වැදගත්කම හා ආශාවේ ආදීනව අපගේ සියලු යාඥා අවඝෝෂණය කරන භගවාන් සමිඳුන් මෙසේ පැහැදිළි කරති.

 

අපගේ දිව මත තෙල්, සහ ලිස්සා යන ද්‍රව්‍ය පැවතුනද මේ ද්‍රව්‍ය දිවේ ක්‍රියාකාරිත්වයට බල නොපායි. එමෙන්ම ඔබගේ මනසද ජය පරාජය, ලාභය හා පාඩුව, සෞඛ්‍යය හා රෝගී බව යන සංකල්පයන්ගෙන් මුදවා ගත යුතුය. මේ සඳහා මනස දෙවියන්ගේ ශ්‍රී පාද මත පූජා කර සරණාගතයකු විය යුතු වේ. දෙවියන්ගේ සංකල්පයන්ට ඉඩ දෙන්න. මොහොතකට දෑස් වසා මෙතෙක් කල් ඔබගේ සීමාසහිත සංකල්පයන් හා උත්සාහයන් ලබා ගත් දේ මෙනෙහි කරන්න. ඔබ විවාහ වී දියණියක ලබා ඇයද විවාහකර දුන්නේය. ඔබ තමන්ගේ අධ්‍යාපනය නිම කිරීම සඳහා වෙහෙස විය, පුතනුවන්ගේ අධ්‍යාපනය සඳහාද බොහෝ වෙහෙස විය. පුතණුවන්ද මුණුපුරාගේ ප්‍රගතිය සඳහා වෙර දරයි. මේ ක්‍රියා නිමක් නොදකින දම්වැලක් වේ. එක් ආශාවක් තෘප්තිමත් වන විට තව ආශාවක් ජනනය වේ. “ස්වාමි මම තව දෙයක් නොපතමි”, එනමුත් ඔබ නැවත මා වෙත පැමිණ වෙනත් දෙයක් ඉල්ලා සිටින බව මම දනිමි. මේ මිනිසාගේ ස්වභාවයයි. මේ කිසිවකින් වුවද ඔබ ලබන සතුට අසම්පුර්ණයි, තාවකාලිකයි, දුක ජනනය කරයි.
– Divine Discourse, Mar 03, 1965.

ආත්මන් හා ආත්මීය බවේ සත්‍යය කෙරෙහි මනස නිරතුරුවම රඳවන්න. එවිට බාහිර ලෝකයට ඇලීම බිඳ වටේ. – ස්වාමි.

Why is it important to cultivate detachment? What are the consequences of desires? Bhagawan, The One who receives all our prayers, explains today.

The tongue has oil, fat and greasy substances rolling over it; but, it is unaffected by these; it does not become greasy. The mind too must be unaffected by the experiences of success and failure, of gain and loss, of well-being and illness; it must be surrendered at the Feet of the Lord. Let His Will prevail. What profit does your little will bring you? Just close your eyes for five minutes and think of the profit your efforts have won for you. One wish leads to another; one bond brings about ten others. You marry; you get a daughter who has to be given in marriage; you struggle to finish your education; you toil to finish your son’s education; he works hard to finish his son’s. Thus it goes on, like a never-ending chain. “This one wish if fulfilled will be enough, I won’t ask for anything more”, you say; but I know you will come and ask for something else, which is the consequence of that wish. It is in the very nature of human desire; for, the joy one gets through its satisfaction is imperfect, limited, temporary, and pregnant with grief.
– Divine Discourse, Mar 03, 1965.

By dwelling constantly on the Atma and its reality, attachment to the world will fall off. – BABA

நமது சிந்தனைக்கு பகவான் ஶ்ரீ சத்ய சாயி பாபாவின் அமுதமொழி – நவம்பர் 02, 2023

எண்ணெய்ப் பதார்த்தங்களையும், கொழுப்பும் பிசுபிசுப்பும் கொண்ட உணவுகளையும் நாக்கு சுவைக்கிறது; ஆனால் இவற்றால் அது பாதிக்கப்படுவதில்லை; எண்ணெய்ப் பசையும் அதில் ஒட்டுவதில்லை. அதைப் போன்றே, வெற்றி-தோல்வி, லாப-நஷ்டம், நலம்-நலமின்மை ஆகியவற்றின் அனுபவங்களால் மனமும் பாதிக்கப்படாமல் இருக்க வேண்டும்; அதை இறைவனின் பாதங்களில் அர்ப்பணித்து விட வேண்டும். இறைவனுடைய சங்கல்பத்தின்படியே அனைத்தும் நடக்கட்டும். உங்களுடைய சிறிய சங்கல்பத்தால் வரும் லாபம்தான் என்ன? ஐந்து நிமிடம் கண்களை மூடிக்கொண்டு உங்கள் முயற்சியால் உங்களுக்குக் கிடைத்த லாபத்தை எண்ணிப் பாருங்கள். ஒரு ஆசை மற்றொன்றுக்கு வழிவகுக்கிறது; ஒரு பந்தம் இன்னும் பத்து பந்தங்களைக் கொண்டு வருகிறது. முதலில் நீங்கள் திருமணம் செய்து கொள்கிறீர்கள்; பிற்காலத்தில் உங்களுக்கு மகள் பிறந்து, அவளுக்கு திருமணம் செய்ய வேண்டியுள்ளது; நீங்கள் படிக்கும் காலத்தில் படிப்பை முடிக்கப் போராடுகிறீர்கள்; பிற்காலத்தில் உங்கள் மகனின் படிப்பை முடிக்கக் கடுமையாக உழைக்கிறீர்கள்; அவன் தனது மகனின் படிப்பை முடிக்கக் கடுமையாக உழைக்கிறான். இப்படியே அது ஒரு முடிவில்லாச் சங்கிலித் தொடராக நீண்டுகொண்டே போகிறது. “இந்த ஒரு ஆசை நிறைவேறினால் போதும், இனி நான் எதுவுமே கேட்க மாட்டேன்,” என்று நீங்கள் சொல்கிறீர்கள்; ஆனால் அந்த ஆசை நிறைவேறியவுடன் நீங்கள் என்னிடம் வந்து வேறேதாவது கேட்பீர்கள் என்று எனக்குத் தெரியும். மனித ஆசையின் இயல்பு அது; ஏனெனில், அந்த ஆசை நிறைவேறிய திருப்தியில் கிடைத்த மகிழ்ச்சி முழுமையற்றது, குறைவானது, தாற்காலிகமானது, துக்கம் நிறைந்தது.

– தெய்வீக அருளுரை, மார்ச் 03, 1965

Related Posts

Download the Prasanthi Connect App now

  

@2022 - All Right Reserved. Designed and Developed by Vip Web Solutions