What can discover and merge with the Lord who is in reality our indweller

by sssgc-srilanka
0 comment
Sai Inspires Sep 22, 2023

අප තුළම විභව වන දිව්යත්වය සොයා ගෙන එම දිව්යත්වය සමග සංයෝග වන්නේ කෙසේද යන්න භගවාන් සමිඳුන් ඒ සඳහා ඇති මාර්ගයද සමගින් අපට පැහැදිළි කර දේ.

අමු කරිවිල කරලක් ජලයට දැමුවහොත් එය ජලයේ ගිලී යයි. එනමුත් හොඳින් වියලුනු කරල ජලය මතුපිට පාවේ. ඔබද වියලුනු ස්වභාවයට පත් වන්න. එවිට ඔබට බැඳීම්, රාග, අවිනිශ්චිත බව හා දුකින් මිදිය හැක. ඔබට චලනය දායාද කර ගත් ලෝකයෙන් එල්ල වන දුක් වලින් මිදී ජිවත් විය හැක. ජලය පවා වාෂ්ප වූ කල ඉතා සැහැල්ලු වී ඉහල අහසට ගමන් කරයි. ඔබද අධ්යාත්මික සාධනා තුලින් සැහැල්ලුවී උද්ධාරණය වන්න. යෝග යන වචනයේ අර්ථය දැක්වෙන්නේ මිනිසාගේ අභ්යන්තරයේ පවත්නාවූ විඥානය චලනය කරවන හැඟීම් වලක්වා ලන සාධනාව ලෙසයි. චලිත හැඟීම් ඔබව පහත් තත්වයකට ඇද දමයි. ඔබගේම අභ්යන්තරයේ පවත්නා නිත්ය සත්යය වෙත ලඟා වීමට සැම විටම ප්රාර්ථනා කරන්න. දණහිස දක්වා ජලයේ රැඳෙමින් රෙදි සෝදන පුද්ගලයා පිපාසයෙන් පෙලේ. ඔබට අන්තර්යාමී නොහොත් ඔබ තුළම විභව වන “සියලු රෝග සමනය” කරන දිව්යත්වය සමග සංයෝග වීම පහසුවෙන් කළ හැක. මේ දිව්යත්වය බාහිර ලෝකයට ඇලීමෙන් සාක්ෂාත් කර ගත නොහැක. දෙවියන් වෙත පිදෙන ප්රේමය, භක්තිය වෙනත් කිසිදු සිතිවිල්ලකින් තොරව පවත්වා ගන්න. දෙවියන් නොමැතිව වෙනත් කිසිදු දෙයක වටිනාකමක් නොමැති බැව් නිත්ය සිතිවිල්ලක් කර ගන්න.
– Divine Discourse, Oct 17, 1966.
ඔබ තුළ මෙන්ම ඔබ අවට වාසය කරන දෙවියන් සොයා වනගත වීමට ඇති අවශ්යතාව කුමක්ද? ස්වාමි.

What can discover and merge with the Lord who is in reality our indweller? Bhagawan lovingly shows us the path today.

A green gourd sinks in water, but a dry one floats. Become dry, rid yourselves of attachments, desires, anxieties, and worries. Then you can float unaffected on the waters of change and chance. Even water, when it becomes steam, can rise into the sky. Become light, lose weight, and bale out so that you may rise higher and higher. Yoga is defined as chitta vritti nirodhah – the prevention of impulses that agitate the inner consciousness of man. These impulses add to the ballast. Be free from desires that drag you down; have only the yearning to come face to face with the Truth. That Truth is shining inside you, waiting to be discovered. Like the washerman in knee-deep water dying of thirst, man too suffers even though the panacea is in easy grasp. God is the antaryami (Indweller), and so, when He is sought in the outer world He cannot be caught. Love Him with no other thought; feel that without Him nothing is worth anything; feel that He is all. Then you become His and He becomes yours.
– Divine Discourse, Oct 17, 1966.

Where is the need to go to the forest to discover the God within you and around you? – BABA

நமது சிந்தனைக்கு பகவான் ஸ்ரீ சத்ய சாயி பாபாவின் அமுதமொழி – செப்டம்பர் 22, 2023

பச்சை சுரைக்காய் நீரில் மூழ்கி விடுகிறது; ஆனால் உலர்ந்த ஒன்றோ மிதக்கிறது. பற்றுதல்கள், ஆசைகள், சஞ்சலங்கள், கவலைகள் ஆகியவற்றை நீக்கி உலர்ந்த சுரைக்காயைப் போல ஆகி விடுங்கள். பின்னர், நீங்கள் சந்தர்ப்ப சூழ்நிலைகள் மற்றும் மாற்றங்கள் எனும் நீரால் பாதிக்கப்படாமல் அதில் மிதக்க முடியும். தண்ணீர் கூட ஆவியாக மாறும்போது வானில் உயரப் பறக்கிறது. நீங்கள் மேலும் மேலும் உயரும் வகையில், பாரத்தைக் குறைத்து, இலகுவானவர்களாக ஆகி விடுங்கள். யோகம் என்றால் ‘சித்த வ்ருத்தி நிரோதஹ’ – அதாவது மனிதனின் அந்தராத்மாவை உலுக்கும் உந்துதல்களைத் தடுத்தல் என்று பொருள். இந்த உந்துதல்கள் பாரத்தை அதிகமாக்குகின்றன. உங்களைக் கீழே தள்ளும் ஆசைகள் இன்றி இருங்கள்; சத்தியத்தை நேரில் தரிசித்திட வேண்டுமெனும் ஏக்கத்தை மட்டும் கொண்டிருங்கள். உங்களுள் பிரகாசித்துக் கொண்டிருக்கும் அந்த சத்தியம்தான் நீங்கள் அதனைக் கண்டுணர வேண்டுமெனக் காத்திருக்கிறது. முழங்கால் அளவு நீரில் நின்றுகொண்டிருக்கும் சலவைத்தொழிலாளி தாகத்தால் தவிப்பதைப் போல, மனிதனும் கூட கைக்கெட்டிய தூரத்தில் அருமருந்து இருந்தாலும் அவதிப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறான். இறைவன் இதயத்தில் உறையும் அந்தர்யாமி; எனவே அவனை வெளி உலகில் தேடினால் அவன் அகப்பட மாட்டான். வேறெந்த சிந்தனையும் இன்றி அவனை நேசியுங்கள்; அவனின்றி வேறு எதற்கும் மதிப்பில்லை என்றும், அவனே அனைத்தும் என்றும் உணருங்கள். பின்னர், நீங்கள் அவனுடையவனாகவும், அவன் உங்களுடையவனாகவும் ஆகி விடுவீர்கள்.
– தெய்வீக அருளுரை, அக்டோபர் 17, 1966

Related Posts

Download the Prasanthi Connect App now

  

@2022 - All Right Reserved. Designed and Developed by Vip Web Solutions