What is the hallmark of true education?

by sssgc-srilanka
0 comment

අධ්‍යාපනය යන සංකල්පයේ සත්‍ය අරුත කුමක්ද යන්න භගවාන් සමිඳුන් තරුණ කැල දිරිගන්වමින් මෙසේ පැහැදිළි කරති.

වර්තමාන සමාජයේ පවත්නා පාපී ස්වභාවය තුරන් කළ හැක්කේ තරුණ තරුණියන් හට පමණි. සමාජයේ යහපත් තරුණ තරුණියන් ජීවත් වන්නේ නම් අප අතර පවත්නා අයහපත දුරු කළ හැක. වර්තමාන ලෝකය රුදුරු සිතිවිලි, පාපී මිතුරන් හා පාපී ක්‍රියා වලින් පිරී ඇත. මිනිසාගේ අසීමිත ආශාවන් ඔහු අත් දකිනා දුක් දොම්නස් වලට ප්‍රධාන හේතුවයි. ශිෂ්‍යයින් ලෙස ඔබගේ ආශාවන් සීමා කර ගන්න, තමන්ට අයත් කාර්යයන් දක්ෂ ලෙස ඉටු කරන්න, හොඳින් අධ්‍යාපන කටයුතු වල යෙදෙමින් උසස් ප්‍රතිඵල ලබන්න. ඔබගේ දෙමාපියන්හට සලකමින් ඔවුනට සේවය කරන්න. මෙයට අමතරව සමාජ සුභ සාධනයත්, දේශයේ යහපත ගැනත් සිහි තබා ගන්න. මෙම කරුණු නොසැපිරෙන්නේ නම් ඔබගේ අධ්‍යාපනය අපතේ යයි. සමාජය තුළ හොඳ නමක් ගොඩ නගා ගන්න, එනමුත් ඔබ ලැබූ අධ්‍යාපනය ගැන උදම් නොවන්න. අධ්‍යාපනයේ වටිනාකම උපාධි වලට, හොඳ වැටුපක් ලැබෙනා රැකියා වලට හා ධනය රැස් කිරීමට සිමා නොවිය යුතුය. අධ්‍යාපනයේ වටිනාකම ඔබ සමාජයට ලබා දෙන සේවය හා බැඳේ .

– Divine Discourse, Nov 18, 1999.

ඔබ විශිෂ්ට ශිෂ්‍යයෙකු වී තම දේශයට සේවය කරන්නේ නිහතමානී බව වගා කර ගන්නේ නම් පමණි. ස්වාමි.

What is the hallmark of true education? Bhagawan reminds and inspires the youth of today.

Only young men and women are capable of eradicating the evils prevailing in society. If we have virtuous youth, all ills of society can be removed. Today, the whole world is embroiled in wicked thoughts, wicked company, and evil acts. Excessive desires are the main cause for the suffering of man. Keep a check on your desires. As a student, discharge your duties diligently. Study well and obtain good marks. Respect your parents and serve them. Keep in mind the welfare of the society and nation at large. Earn a good name in society. Do not feel proud of your education. Your education is a mere waste if it is not utilised for the welfare of society. The education you have received from society must be dedicated to it by way of service. The essence of education does not lie in merely acquiring degrees, securing good jobs, and amassing wealth. Service is the hallmark of the educated one.

– Divine Discourse, Nov 18, 1999.It is only when you cultivate this quality of humility, can you become ideal students and serve your country well. – BABA

நமது சிந்தனைக்கு பகவான் ஸ்ரீ சத்ய சாயி பாபாவின் அமுதமொழி – அக்டோபர் 01, 2023

 

இந்நாளில் சமூகத்தில் உள்ள தீய குணங்களையும் அசாந்தியையும் களைவதற்கு இளம் ஆண்களும் பெண்களும் தான் தகுந்தவர்கள். ஆண்களும் பெண்களும் குணசீலர்களாக ஆகிவிட்டால் உலகிலுள்ள அனைத்து தீமைகளும் நிர்மூலமாகி விடும். இன்று உலகனைத்தும், தீய சிந்தனைகள், தீய சகவாசம், தீய செயல்கள் ஆகியவற்றில் சிக்கித் தவித்துக் கொண்டிருக்கிறது. இன்று மனிதனின் அனைத்து துக்கங்களுக்கும் மூலகாரணம் ஆசைகளே. இந்த ஆசைகளை பெருமளவு குறைத்துக் கொள்ள வேண்டும். ஒரு மாணவனாக நன்றாகப் படித்து, நல்ல மதிப்பெண்களைப் பெற்றுத் தேர்ச்சி பெறு. பின்னர் உத்தியோகம் செய். தாய் தந்தையரை கௌரவித்து, அவர்களுக்கு சேவை செய். தேசத்திற்குத் தகுந்த சேவை செய். இந்த சமுதாயத்தில் உன்னுடைய வாழ்க்கையை மேம்படுத்திக்கொள். சமுதாயத்தில் நல்ல பெயரை சம்பாதித்துக் கொள். எப்போதாவது நீ மெத்தப் படித்தவன் என்று கர்வமடையக் கூடும். அப்போது நீ கற்ற கல்வியினால் என்ன பயன்? உன் கல்வி அனைத்தையும் நீ சமுதாயத்திலிருந்தே பெற்றிருக்கிறாய். சமுதாயத்திலிருந்து பெற்ற கல்வி அனைத்தையும் சமுதாயத்திற்கே அர்ப்பணிக்க வேண்டும். எனவே, நீ கற்ற கல்வியை சமுதாயத்திற்கே பயன்படுத்து. பட்டங்களைப் பெறுவது, நல்ல உத்தியோகத்தை அடைவது, பொருளை ஈட்டுவது ஆகியவை மட்டுமே கல்வியின் சாரமல்ல. சேவையே கற்றறிந்தவனின் அடையாளச் சின்னமாகும்.

– தெய்வீக அருளுரை, நவம்பர் 18, 1999

Related Posts

Download the Prasanthi Connect App now

  

@2022 - All Right Reserved. Designed and Developed by Vip Web Solutions