On the auspicious occasion of Saraswati Pooja during Dasara, what is the significance of this worship that we should cherish?

by sssgc-srilanka
0 comment
Sai Inspires

දසර උත්සව සමයේ පැවැත්වෙන, ශුභදායී වූ සරස්වතී පූජාවේදී සිදු කරනු ලබන වන්දනයන්හි වූ සැඟවුණු අරුතත්, අප ඉන් අත්පත් කරගත යුතු වූ දෑ කුමක්ද යන්නත්, භගවාන් සමිඳුන් ඉතා පැහැදිලි වදනින් අද අපට විස්තර කරනු ලබයි.

 

කථනයට හා ප්‍රඥාවට අධිපති දේවිය සරස්වතී වේ. ගයත්‍රී මන්ත්‍රය ගායනය කිරීම ඇරඹේන්නේ ” ඕම් භූර් භුවඃ ස්වාහඃ ” යනුවෙනි.. භුර් (Bhur) යන්නෙන් අර්ථවත් වනුයේ ද්‍රව්‍යමය භාවයට පත් වීමයි. ඉන් භෞතික පදාර්ථය නිරුපනය වේ. එය නිරතුරු වෙනස් වීමට බඳුන් වන්නකි. භුවඃ (Bhuvah) ජීවී මුලධර්මය, සවේදනාත්මක කම්පන නියෝජනය කරයි. සාවිත්‍රී යනු ජීවී මුලධර්මය මෙහෙයවන දේවතාවියයි. ඈ තම මියගිය සැමියා හට, තම භක්තියෙන් හා සරණාගතිත්වයෙන් ආපසු ජීවය ලබාදී,, ප්‍රකෘතිමත් කල කථාන් තරය ඔබ අසා තිබිය යුතු වන්නේය.

සරස්වතී ඥාණයේ දෙවඟන ලෙසින් වන්දනය කිරීම හේතුවෙන්, මිනිසාට යහපත් වූ බුද්ධියක් හා ප්‍රඥාවක් ප්‍රධානය වනු ලබයි. මෙය වේද ශාස්ත්‍රාදීයේ ප්‍රඥානම් බ්‍රහ්මා ලෙසින් හඳුන්වා දෙයි. ප්‍රඥාව ලෞකික දැණුම යන්නෙන් අදහස් නොකරයි. ඒ නිරතුරුවම
පවතින්නාවූ ප්‍රකෘතිමත් සිහි බුද්ධියයි. එය සදාතනිකව පවතින්නවූ,
වෙනස්වීමකට බඳුන් නොවන්නකි. එලෙසින් දිව්‍යමය මාතාව තෙයාකාරවූ නාමයන්ගෙන් එනම් : ගයත්‍රී, සාවිත්‍රී හා සරස්වතී යනුවෙන් හඳුන්වනු ලබයි. “ගායන්තම් ත්‍රයතේ ඉති ගයත්‍රී ( ගයත්‍රී දේවිය ඇගේ ගුණ ගායනා කරන්නා ආරක්ෂා කරයි )
අපගේ ඉන්ද්‍රියන් පාලනය කරන්නා, ගයත්‍රී දේවිය වන බැවින්, අපට අපගේ ඉන්ද්‍රියන්හි ස්වාමියා බවට පත් වීමේ හැකියාව ලබා ගැනීමට ඈ අපට පිහිට වෙයි. සාවිත්‍රී ජිවී මුලධර්මය මෙහෙයවන්නා වන බැවින්, ඈ අපගේ ජීවිතය ආරක්ෂා කරනු ලබයි. සරස්වතී, වෙනස්වීමට භාජනය නොවන සදාතනික වූ ප්‍රඥාව ප්‍රදානය කරනු ලබයි.

Divine Discourse, Oct 9, 2002.

 

ගයත්‍රී මන්ත්‍රය කිසිදා අත්නොහරින්න. ගමන් බිමන් වලදී, අන් සියළු කටයුතු වල නිරත වීමේදී හා නිවසේ සිටින විටදී, ඔබව පීඩාවන්ගෙන් මුදවා, ආරක්ෂා කරනවා ඇත..

-ස්වාමි –

On the auspicious occasion of Saraswati Pooja during Dasara, what is the significance of this worship that we should cherish? Bhagawan explains to us in crystal clear terms today.

Saraswati is the presiding deity of speech and wisdom. Gayatri Mantra begins with “Om Bhur Bhuvah Suvah”. Bhuh means materialisation. It represents matter, which is subject to change. Bhuvah represents life principle, vibration. Savitri is the presiding deity of the life principle. You must have heard the story of Savitri, who restored her dead husband back to life with the power of her devotion and surrender. Saraswati is worshipped as Jnana Devata, since she confers good intellect and wisdom. This is described in Vedas as Prajnanam Brahma. Prajnana does not mean worldly knowledge. It is Constant Integrated Awareness, which is changeless and eternal. The divine mother has three names: Gayatri, Savitri, and Saraswati. Gayantam trayate iti Gayatri (Gayatri protects those who sing her glory). Gayatri, being the presiding deity of our senses, helps us to master the senses. Savitri, being the presiding deity of the life principle, protects our life. Saraswati bestows on us the changeless and eternal wisdom.

– Divine Discourse, Oct 09, 2002.

Never give up the Gayatri Mantra. It will protect you from harm wherever you are – travelling, working or at home. – BABA

நமது சிந்தனைக்கு பகவான் ஶ்ரீ சத்ய சாயி பாபாவின் அமுதமொழி – அக்டோபர் 23, 2023

 

சரஸ்வதியே வாக்கிற்கும் ஞானத்திற்கும் அதிதேவதையாவாள். காயத்ரி மந்திரம், ‘ஓம் பூர் புவஸ் ஸுவஹா’ என்று தொடங்குகிறது. ‘பூர்’ என்றால் Materialisation – அதாவது பொருட்களுடன் சம்பந்தப்பட்டவை என்று பொருள். இவை அனைத்தும் மாறுதலுக்கு உட்பட்டவை. இரண்டாவது ‘புவஹ’ என்பது Vibration – ப்ராண தத்துவத்தைக் குறிக்கிறது. சாவித்திரியே ப்ராண தத்துவத்தின் அதிதேவதை. சாவித்திரி தன் பக்தி மற்றும் சரணாகதியின் பலத்தால் இறந்த கணவனை உயிர்ப்பித்த கதையை நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள். மூன்றாவது, நற்புத்தியையும் ஞானத்தையும் அருளும் ஞானதேவதையான சரஸ்வதி. இந்த தேவதையைத்தான் ‘ப்ரக்ஞானம் பிரம்மா’ என்று வேதங்களில் வர்ணிக்கப்படுகிறது. ப்ரக்ஞானம் என்றால் வெறும் ஞானம் அல்ல. அது மாறாத, Constant Integrated Awareness எனும் நித்யமான நிலையான ஒருங்கிணைந்த விழிப்புணர்வாகும். தெய்வ அன்னைக்கு காயத்ரி, சாவித்திரி, சரஸ்வதி என்ற மூன்று பெயர்கள் உள்ளன. ‘காயந்தம் த்ராயதே இதி காயத்ரி’ – அதாவது, காயத்ரி தன்னைப் போற்றிப் பாடுபவர்களைக் காப்பவள். காயத்ரி புலன்களின் அதிதேவதையாக இருப்பதால், புலன்களைக் கட்டுப்படுத்த நமக்கு உதவுகிறாள். சாவித்திரி, ப்ராண தத்துவத்தின் அதிதேவதையாக இருப்பதால் நம் வாழ்க்கையைக் காத்து ரட்சிக்கிறாள். சரஸ்வதி மாறாத நித்ய ஞானத்தை நமக்கு அருள்பவள்.

– தெய்வீக அருளுரை, அக்டோபர் 09, 2002

Related Posts

Download the Prasanthi Connect App now

  

@2022 - All Right Reserved. Designed and Developed by Vip Web Solutions