How can we ensure that the lessons of Vedanta learnt are internalised?

by sssgc-srilanka
0 comment
Sai Inspires

වේදාන්ත ග්‍රන්ථයන්හි දැක්වෙන කරුණු අප අදියරයෙන් අදියර අභ්‍යන්තරයේ ස්ථාපිත කර ගන්නේ කෙසේද යන්න භගවාන් සමිඳුන් අපව දැනුවත් කරති.

වර්තමානයේ ජනයා නොයෙක් අන්දමේ විකෘති වූ වේදාන්ත ග්‍රන්ථ හා ඒවායේ අර්ථ දැක්වීම් හා පරිවර්තනයන් වටහා ගැනීමට වෙහෙස දරයි. ඔවුන් වටහා ගන්නා දේ උගුරෙන් ඇතුල් වුවද හදවත සුමට කිරීමට ඉවහල් නොවේ, උගෙන ගත් කරුණු ප්‍රායෝගිකව පුහුණු නොකරයි. වෙදාන්තයන්හි දැක්වෙන සත්‍යයන් ප්‍රසිද්ධ ප්‍රදර්ශන වල, අදාළ ඇඳුම් සහිතව නාට්‍ය රඟ දැක්වීමට යොදා ගත්තද වේදිකාවෙන් ඉවත් වන නළු නිලියන් එම ඇඳුම් ඉවත් කර දමයි. වේදාන්තයන්හි දැක්වෙන උතුම් ධර්මය පියවරින් පියවර ජීවිතය තුළට ගෙන එමින්, එක පියවරක් අනෙක් පියවර සඳහා උදව් කර ගනිමින් ආත්මානන්දය සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා යොදා ගත යුතු වේ. යහපත් බව වගා කර ගත යුත්තේ නිවස තුළය. පවුලේ එක සාමාජිකයෙක් තම සතුට අනෙක් අය සමග බෙදා ගනිමින්, අනෙක් අයහට සේවා කිරීමේ අවස්ථා සොයමින් දිවි ගෙවිය යුතු වේ. මේ උතුම් ආකල්පය ඔබ තුළ වැඩෙමින් ඔබගේ චරිතය බවට පරිවර්තනය විය යුතු වේ. වෙදාන්ත වල දැක්වෙන ධර්මය විමංසන බුද්ධියෙන් උගෙන ගෙන උත්සාහයෙන් හා ප්‍රායෝගික පුහුණුවෙන් ජීවිතය තුළට ගෙන ඒමෙන්ම පමණක් සාර්ථක බව ලඟා කර ගත හැක.

– Divine Discourse, Sep 21, 1960.

ඒකීය බව, පවිත්‍ර බව, හා දිව්‍යත්වය අතර ඇති නොබිඳෙන සම්බන්ධය අවබෝධ කර ගෙන එම සම්බන්ධය සාක්ෂාත් කර ගැනීමට වෙහෙසෙන්න. ස්වාමි.

How can we ensure that the lessons of Vedanta learnt are internalised? Bhagawan endearingly guides us step by step today.

Now, people read and study all kinds of unintelligible Vedantic texts and struggle with commentaries and notes and translations to grasp their sense. It is being poured down their throats, but the portion does not get down to soften the heart. It is not translated into practice. The truths of the Vedanta are put on for public exhibition, as in a drama, where appropriate dresses are worn on the stage but taken off when the actor moves off the stage. They do not adhere to them all the time to derive the Bliss of the Soul (Atmananda), which they can give. It is chiefly a matter of careful, well-timed, regulated discipline; it cannot be got by spurts and skips; it has to be climbed step by step, each step being used as a foothold for the next. Virtues must be cultivated in the home; each member sharing in the joy with the rest, each one seeking opportunities to help others. This attitude must be stuck to, so it stays as character! How can a vessel with mouth facing down be filled with water? It must be open to receive good impulses. Learn each lesson by systematic study. Application and effort alone will give success.
– Divine Discourse, Sep 21, 1960.

Always remember the inseparable relationship between unity, purity, and divinity and strive to achieve that. – BABA

நமது சிந்தனைக்கு பகவான் ஶ்ரீ சத்ய சாயி பாபாவின் அமுதமொழி  – ஜனவரி 03, 2024

 

இப்போது, மக்கள் எல்லாவிதமான புரியாத வேதாந்த புத்தகங்களை ஆழ்ந்து படிக்கின்றனர்; பாஷ்யங்கள், குறிப்புகள், மொழிபெயர்ப்புகள் ஆகியவற்றின் மூலம் அவற்றின் சாரத்தைப் புரிந்துகொள்ளப் படாதபாடு படுகின்றனர். இவை உதட்டளவில் தான் படிக்கப்படுகின்றனவே தவிர, அவற்றில் சிறிதளவேனும் உள்ளே சென்று இதயத்தை இளகச் செய்கின்றதா என்றால், இல்லை. மேலும் இவை அனுசரிக்கப்படுவதும் இல்லை. நாடக மேடையில் பாத்திரத்துக்கேற்ற ஆடைகளை அணியும் நடிகர், காட்சி முடிந்து வந்தவுடன் அவற்றைக் களைந்துவிடுவதைப் போல, வேதாந்த சத்தியங்கள் வெறும் காட்சிக்காகத்தான் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. அவை கொடுக்கக்கூடிய ஆத்மானந்தத்தைப் பெறுவதற்கு ஏற்ப அவற்றை எப்போதும் பின்பற்றுவதில்லை. இது கவனமாக, சரியான நேரத்தில், ஒழுங்காக செய்ய வேண்டிய ஆன்மிக சாதனையாகும்; சில நேரத்தில் தீவிரமாகச் செய்வது, சில நேரத்தில் தவிர்ப்பது என்று இருந்தால் அதைப் பெற முடியாது; இதில் படிப்படியாகத் தான் முன்னேற வேண்டும்; ஒவ்வொரு படியும் அடுத்த படி ஏறுவதற்குப் பயன்படுகிறது என்பதை அறியவேண்டும். ஒவ்வொரு உறுப்பினரும் மற்றவர்களுடன் மகிழ்ச்சியைப் பகிர்ந்து கொள்வது, ஒவ்வொருவரும் மற்றவர்களுக்கு உதவும் வாய்ப்புகளைத் தேடுவது என அவரவர் இல்லத்திலேயே நற்பண்புகளைப் பயின்றிட வேண்டும்; இந்த மனப்பாங்கைக் கொண்டிருந்தால் அதுவே ஒருவரது குணநலனாக ஆகிவிடும்! தலைகீழாகக் கவிழ்த்து வைக்கப்பட்டிருக்கும் பாத்திரத்தில் எப்படி நீரை நிரப்ப முடியும்? நல்ல உந்துதல்களைப் பெறுவதற்கு ஏதுவாக நேராக வைக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும். ஒவ்வொரு பாடத்தையும் முறையாகப் படித்துக் கற்றுக் கொள்ளுங்கள். இடைவிடாத ஆர்வம், முயற்சி ஆகியவை மட்டுமே வெற்றியைத் தரும்.

– தெய்வீக அருளுரை, செப்டம்பர் 21, 1960

Related Posts

Download the Prasanthi Connect App now

  

@2022 - All Right Reserved. Designed and Developed by Vip Web Solutions