How can we make our worship true and complete?

by sssgc-srilanka
0 comment
Sai Inspires

අපගේ වන්දනය පරිපූර්ණ වීම සඳහා භගවාන් සමිඳුන් අපගෙන් අපේක්ෂා කරන දේ කුමක්ද යන්න මෙසේ පැහැදිළි කරති.

දෙවියන් වන්දනය කිරීමේදී අප විසින් දෙවියන්හට පූජා කළ යුතු පුෂ්පයන් මොනවාද, ඒ අවිහිංසාව,ඉන්ද්‍රිය සංවර බව, කරුණාව, දිරිමත් බව, සාමය, වියදම් සීමා කිරීම, සත්‍ය ගරුක බව හා භාවනාවයි. ඔබ පූජා කරන්නේ වෙනත් පුෂ්පයන් නම් ඔබගේ භක්තිය පූජා කාමරයෙන් පිටතට නොපැමිණේ. ඒ වෙනුවට තරහව, ද්වේශය, සසල බව ඔබව වෙලා ගෙන ඔබ පහත් අදියරයකට ඇද දමාවි. මේ පුෂ්ප අට ඔබගේ හදවත තුළ වඩවා නොගෙන දිව්‍යමය ආශිර්වාදය කෙසේ සාක්ෂාත් කර ගන්නද? අසත්‍ය නාරායන වෘතය දින 364 පුරා සිදු කර 365 දින පමණක් සත්‍ය නාරායන වෘතය සිදු කර යහපත් ප්‍රතිඵල ලබා ගන්නේ කෙස්ද? ඔබ සත්‍ය සායි බැතිමතෙක් වීමට නම් මෙම පුෂ්පයන් හදවතෙහි විකසිත කර ගෙන එම පුෂ්පයන් දෙවියන් හට පුදන්න.
– Divine Discourse, Oct 06, 1981.

සත්‍ය වන්දනාව වන්නේ සියලු ස්වරූප දෙවියන් සේ හඳුනාගෙන, දෙවියන් ප්‍රේමය හා සත්‍යය ලෙස හඳුනාගෙන වන්දනය කිරීමයි. ස්වාමි.

How can we make our worship true and complete? Bhagawan lovingly reminds us today on what He really loves to receive.

Worship the Lord and offer Him these flowers (nonviolence, sense control, compassion, fortitude, peace, austerity, meditation and truth). Now, when other flowers are used, devotion does not last after one comes out of the altar room! When one crosses that door-step, anger, hatred and anxiety possess him and degrade him. Without developing the qualities indicated by the eight flowers how can any one win the grace of God? Engaged in ‘Asatya Narayana Vrata’ (False Satyanarayana vow) on all 364 days, what is the good you hope to get doing true Satya Narayana Vrata on the 365th day of the year? When you claim to be Sai devotees, justify the claim by cultivating these flowers of virtue and offering them to God.
– Divine Discourse, Oct 06, 1981.

True worship consists in regarding all the forms as one and worshipping the Divine in the form of Love and Truth. – BABA

நமது சிந்தனைக்கு பகவான் ஶ்ரீ சத்ய சாயி பாபாவின் அமுதமொழி  – ஜனவரி 02, 2024

 

இறைவனை வழிபட்டு, அஹிம்சை, புலனடக்கம், அனைத்து உயிரினங்கள் மீது கருணை, சகிப்புத் தன்மை, சாந்தி, தவம், தியானம், சத்யம் ஆகிய எட்டு விதமான மலர்களை அவனுக்கு அர்ப்பணம் செய்யுங்கள். ஆனால் தற்போது நீங்கள் பூஜைக்கு இந்த மலர்களைத் தவிர்த்துவிட்டு வேறு மலர்களைப் பயன்படுத்தும் போது, உங்களுடைய பக்தி பூஜை அறையை விட்டு வெளியே வரும் வரை கூட நீடித்து இருப்பதில்லை! நீங்கள் பூஜை அறை வாசற்படியைத் தாண்டிய உடனேயே, கோபம், த்வேஷம், கவலை ஆகியவை உங்களை ஆட்கொண்டு தரம் தாழ்த்தி விடுகிறது. இந்த எட்டு மலர்கள் எடுத்துக் காட்டும் குணநலன்களை வளர்த்துக் கொள்ளாமல், நீங்கள் இறை அருளை எவ்வாறு பெற முடியும்? வருடத்தில், 364 நாட்கள் ‘அசத்ய நாராயண விரதத்தை’க் கடைப்பிடித்துவிட்டு, 365வது நாள் சத்ய நாராயண விரதத்தைச் செய்வதால், என்ன பலனைப் பெற முடியும் என நீங்கள் எதிர்பார்க்கிறீர்கள்? இந்த நற்குண நறுமலர்களை வளர்த்துக் கொண்டு அவற்றை இறைவனுக்கு அர்ப்பணிப்பதன் மூலம், நீங்கள் சாயி பக்தர்கள் என்ற கூற்றை மெய்ப்படுத்துங்கள்.

– தெய்வீக அருளுரை, அக்டோபர் 06, 1981

Related Posts

Download the Prasanthi Connect App now

  

@2022 - All Right Reserved. Designed and Developed by Vip Web Solutions