How can we develop an attitude of peacefulness in our everyday life?

by sssgc-srilanka
0 comment

අපගේ එදිනෙදා ජිවිතයේ සාමකාමී බව තහවුරු කෙරෙන ආකල්ප ගොඩ නගා ගෙන එවන් ජීවිතයකින් අපට ලැබෙන ප්‍රතිලාභ මොනවාද යන්නත් භගවාන් සමිඳුන් මෙසේ විස්තර කරති.

ඔබගේ භක්තිය ගැඹුරු වන තරමට අවබෝධ කිරීම පහසු වේ. සදාතනික ආනන්දය සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා ඉතාමත් සුදුසු භක්තිය ශාන්ත භක්තිය වේ. උපත හෝ අවසානයක් නොමැති මේ ශාන්තියේ පණිවුඩ කරුවෙක් වන්න, සමාජයට මග පෙන්වන මේ ආලෝකය දරන්න. මේ අයුරින් සැම විට තෘප්තිමත්, සැම විට සතුටින් පිරුණු ජීවිතයක් සාක්ෂාත් කර ගන්න. පෙර කල ජිවත් වූ සාධකයන් හා බැතිමතුන් ශාන්තිමත් ජිවිතයක් තුළින් ආනන්දය හිමි ක්ර ගත්හ. රාම්දාස්, ටුකාරාම්, කබීර්, ත්‍යාගරාජා සහ නන්දනාර් වැනි සාධුන්ට මේ ශාන්තිය ඔවුනට මුහුණ පාන්නට සිදුවූ කරදර වලට සාර්ථකව මුහුණ පෑමට ආධාර විය. මේ උතුමන්ගේ චරිත පදනම් කර ගෙන ජීවිතය ගෙන යන්නේ නම් ඔබ තරහව, අසහනය හා අවිශ්වාසය වැනි අත් දැකීම් වලින් මිදෙ.

– Ch 5, Prasanthi Vahini.

ශාන්තිය ප්‍රේමය නම් ජීවිත පුෂ්පය තුළ තිබෙන මධුර පැණි වේ. ස්වාමි.

How can we develop an attitude of peacefulness in our everyday life? Bhagawan lovingly gives us a tip that we all can imbibe and benefit from.

Understanding becomes easy when you are full of devotion and your devotion is deep-rooted. The form of devotion called peaceful devotion (shanta-bhakti) is the best path for attaining eternal, everlasting bliss.
Become the messenger of the peace that has no beginning or end. Hold forth the light of peace for humanity. Live the ideal life, ever contented, ever joyous, ever happy. The spiritual aspirants and devotees of old reached their goal only through peace.
Peace gave Ramdas, Tukaram, Kabir, Tyagaraja, Nandanar, etc. the fortitude needed to bear all the calumny, torture, and travail that was their lot. An aspirant who bases efforts on these examples will be free of anger, despair, and doubt. The accounts of their struggles and successes, if contemplated upon, are more useful to the aspirant than the contemplation of the powers and accomplishments of the Lord.
– Ch 5, Prasanthi Vahini.

Peace is the honey of love in the enchanting flower of life. – BABA

நமது சிந்தனைக்கு பகவான் ஸ்ரீ சத்ய சாயி பாபாவின் அமுதமொழி – ஜூலை 22, 2023

எல்லா விஷயங்களையும் புரிந்துகொள்ள வேண்டுமென்றாலும், சர்வேஸ்வரன் மீதுள்ள பக்தியை பலப்படுத்திக்கொள்ள வேண்டுமென்றாலும், நீ சாசுவத பரமானந்தத்தை அனுபவிக்க வேண்டுமென்றாலும் சாந்தி-பக்தியே சாலச்சிறந்தது. ஆதி அந்தமில்லாத சாந்தியின் தூதுவராக ஆக வேண்டும். அதன்மூலமாக பிரபஞ்சத்தில் இருக்கும் உயிரினங்களின் மீதும் சாந்தியை ஒளிரச்செய்யுங்கள். அப்படிப்பட்ட பரம உத்தமமான லட்சிய வாழ்க்கையை வாழுங்கள். யார் எப்போதும் திருப்தியாகவும் ஆனந்தமாகவும் இருக்கிறார்களோ அவர்களே சாந்தியைப் பெற முடியும். பண்டைய ஆன்மிக சாதகர்களும் பக்தர்களும், சாந்தியின் மூலமே தங்களுடைய இலக்கை அடைந்தார்கள். ராமதாஸ், துக்காராம், கபீர், தியாகராஜர், நந்தனார் போன்றவர்களுக்கு அவர்களின் அவமானம், சித்திரவதை மற்றும் கஷ்டங்களை சகித்துக் கொள்ளத் தேவையான மன உறுதியை சாந்தியே கொடுத்தது. இவர்களை முன்னுதாரணமாகக் கொண்டு தனது முயற்சிகளை மேற்கொள்ளும் ஆன்மிக சாதகனுக்கு, கோபம், விரக்தி, சந்தேகம் ஆகியவை இருக்காது. பக்தர்கள், பகவானின் சக்தியையும் குணங்களையும் ஸ்மரிப்பதை விட இப்படிப்பட்ட சாதகர்களையும் சாந்தி மார்க்கத்தையும் சிந்தனை செய்தால் எவ்வளவோ சித்த சுத்தி ஏற்படும்.

– பிரசாந்தி வாஹினி, அத்தியாயம்-5

Related Posts

Download the Prasanthi Connect App now

  

@2022 - All Right Reserved. Designed and Developed by Vip Web Solutions