How can we express the divine potency that is latent within us?

by sssgc-srilanka
0 comment

අප තුළ විභව වන දිව්‍යමය ප්‍රබලත්වය විකාශනය කර ගත හැක්කේ කෙසේද යන්න භගවාන් සමිඳුන් අමතක නොවන උදාහරණයක් සමග මෙසේ විස්තර කරති.

විදුලි බල්බයක, විදුලි පංකාවක, හා විදුලි උදුනක නිශ්චිත ස්වරූපයක් ඇත, විවිධ වූ ක්‍රියාකාරිත්වයක් ඇත. මේ සියලු භාණ්ඩ ක්‍රියාකාරී වන්නේ එකම විදුලි ධාරාවකිනි. ඔබ “අහෝ විදුලි ධාරාව ඔබ අපපට කෙතරම් ප්‍රයෝජනද?” කියා විදුලි ධාරාව ස්පර්ශ කළහොත් ඔබට අනතුරක් වේවි. විදුලි ධාරාවේ එවන් ශක්තියක් ඇත, එම ශක්තිය විශ්ව ශක්තියේ එක් විකාශනයකි. මෙම තත්වය බ්‍රහ්මාසුර කතාවෙන් පැහැදිලි වේ. බ්‍රහ්මාසුර විවිධ සධානා වල යෙදීමෙන් දිව්‍යත්වය තුළින් ලබාගත් බලයෙන් ඕනෑම දෙයක් අළු බවට පත් කිරීමේ හැකියාව සාක්ෂාත් කර ගති. මේ අභ්‍යන්තර බලය ලැබෙන්නේ දැනුමෙනි. දැනුම කුසලතාවන් බවට පරිවර්තනය කිරීමෙන් ජිවිත සමතුලිත වබ ලබා ගත හැක. එනමුත් වත්මන් මිනිසා මේ දැනුම විනාශ කර ගනී, ජිවිතයේ සමතුලිත බව නැති කර ගනී. එනිසා ඔවුන් බාහිර ලෝකය ගැන දැනුම මිස අභ්‍යන්තර දැනුම හෙවත් ඥානය සාක්ෂාත් කර නොගනී. ඔබගේ මනස බාහිර දැනුමට සිමා වන කල මනස අයාලේ යයි.

– Divine Discourse, Nov 22, 2000.
සියල්ලන් එක හා සමානව සලකා ඔබ සතු කුසලතා බෙදා ගැනීමෙන් අනුනට උපරිම යහපත සැලසීම ඔබගේ කාර්යය බවට පත් කර ගන්න. ස්වාමි.

How can we express the divine potency that is latent within us? Bhagawan lovingly reminds us today with a memorable eternal example.

While the current is without any form, a bulb, a fan or an electric stove has a definite form. In each appliance, it does have a different function. If you say, “Oh current, how helpful you have been to me!” and touch it, you get a shock.
Current has that energy and hence it is a form of the Cosmic Divine. This is also illustrated in the story of Bhasmasura who could reduce anything to ashes through the power he had acquired from the Divine by penance. This inner energy expresses itself in the form of knowledge. Knowledge has to be transformed into skill to achieve balance in life. But people today are killing this knowledge, thereby losing their balance. By losing balance in their lives, they acquire only outward vision and do not cultivate inner vision or insight. When your outlook is projected outwards, your mind starts wavering.
You should maintain balance in life. It is possible only when you transform your knowledge into skill.
– Divine Discourse, Nov 22, 2000.

It is your duty to recognise all men as your kin and to share your skill with others, so that the maximum benefits accrue therefrom. – BABA

நமது சிந்தனைக்கு பகவான் ஸ்ரீ சத்ய சாயி பாபாவின் அமுதமொழி – ஜூலை 18, 2023

மின்சாரத்திற்கு எந்த ரூபமும் இல்லாவிட்டாலும், அது மின்விளக்கில் ஒளியாகவும், மின்விசிறியில் இருந்து காற்றாகவும், மின் அடுப்பில் சமைப்பதற்கு ஏற்ற வெப்பமாகவும் ஒவ்வொரு சாதனத்திலும் வெவ்வேறு செயல்பாடாக வெளிப்படுகிறது. “ஓ மின்சாரமே! நீ எனக்கு எவ்வளவு உதவியாக இருக்கிறாய்!” என்று கூறிக்கொண்டு நீங்கள் அதைத் தொட்டால், உங்களுக்கு ஷாக் அடிக்கும். அத்தகைய சக்தி கொண்டது மின்சாரம். எனவே இது திவ்ய சக்தியின் ரூபமாகும். பஸ்மாசுரனின் கதையும் இதையே எடுத்துக் காட்டுகிறது. தவம் செய்து இறைவனிடமிருந்து பெற்ற வரத்தின் சக்தியால், தான் தொடும் எதையும் சுட்டுப் பொசுக்க வல்லவன் அவன். அதுவே திவ்ய சக்தி. மனிதனுக்குள்ள inner energy – அக ஆற்றலே அறிவாக – Knowledgeஆக வெளிப்படுகிறது. வாழ்க்கையில் சமநிலையைப் பெறுவதற்கு, அறிவு திறமையாக Skillஆக மாற வேண்டும். ஆனால் இன்றைய மனிதர்கள் இந்த Skill-ல் உள்ள Sஐ எடுத்துவிட்டு அறிவை kill செய்கிறார்கள்; அதனால் தங்களுடைய சமநிலையை இழந்து கொண்டிருக்கின்றனர். தங்கள் வாழ்க்கையில் சமநிலையை இழப்பதன் மூலம், அவர்கள் புறப்பார்வையை மட்டுமே பெறுகிறார்கள்; அகப்பார்வையையோ நுண்ணறிவையோ பெறுவதில்லை. உங்களுடைய கண்ணோட்டம் புறத்தை நோக்கி இருந்தால், உங்களுடைய மனம் அலைபாயத் தொடங்குகிறது. நீங்கள் வாழ்க்கையில் balance-சமநிலையைக் கொண்டிருக்க வேண்டும். இது உங்கள் knowledge-அறிவை skill செய்த பிறகே சாத்தியமாகிறது.

– தெய்வீக அருளுரை, நவம்பர் 22, 2000

Related Posts

Download the Prasanthi Connect App now

  

@2022 - All Right Reserved. Designed and Developed by Vip Web Solutions