Of the faculties gifted to man, which is most remarkable and how to use it in the best manner possible?

by sssgc-srilanka
0 comment

මිනිසාහට දායාද වී ඇති කුසලතා අතුරින් වඩාත්ම වැදගත් කුසලතාව කුමක්ද හා එම දායාදය විශිෂ්ට ලෙස ප්‍රයෝජනයට ගන්නේ කෙසේද යන්නත් භගවාන් සමිඳුන් අද දින මෙසේ පැහැදිළි කරති.

ප්‍රේමයේ ප්‍රතිමුර්තිය! කථා කිරීම නොහොත් සන්නිවේදන හැකියාව මිනිසා හට ලැබී ඇති මහඟු දායාදයකි. මේ හැකියාව මිනිසාට සියලු ධන සම්පත් ලබා දේ. ඔබ මිහිරි හා සුමුදු ලෙස කථා කරන්නේ නම් පමණි ධන සම්පත් දායාද වන්නේ.
යහපත් වචන හේතුවෙන් බොහෝ මිතුරන් ආකර්ෂණය වීම පමණක් නොව රාජධානි පවා ලබා දුන් අවස්ථා දැක්වේ. අපට දැනට සීමිත මිතුරන් ප්‍රමාණයක් සිටියද මිහිරි වචන ඇසුරින් මුළු මහත් ලෝකය සමග සම්බන්ධ විය හැක. පුජනීය වචන අපව අධ්‍යාපනය හා වැදගත් තනතුරු වෙත යොමු කරවයි. එසේම අයහපත් වචන මිනිසාව දුක සන්තාපයට බන්ධනය කරවනවා පමණක් නොව මරණය පවා ලඟා කරයි. මිහිරි හා සුමුදු සන්නිවේදනය විශ්වය ඔබගේ මන්දිරය බවට පත් කරයි. දිව්‍යත්වය වෙත සමීප වීමට නම් අධ්‍යාත්මික ගමනේ නිරත විය යුතු වේ. ඒ සඳහා යහපත් වචන හා නිරහංකාර බව අත්‍යවශ්‍ය සාධක වේ.

– Divine Discourse Sep 11, 1998.

වචන මිනිසාව සිර මැදිරියට හෝ නිදහස වෙත යොමු කරවයි. ස්වාමි.

Of the faculties gifted to man, which is most remarkable and how to use it in the best manner possible? Bhagawan lovingly explains today.

Embodiments of Love! The power of speech gifted to mankind is very important and majestic. It gives him all the wealth. We should talk sweetly and softly in an acceptable manner. Only such sweet talk will give us affluence and prosperity. Words can win many friends and relations, and even kingdoms. We may have a few relations, but with our sweet talk, we can develop good relationships with the entire world. Sacred talk will give us all education and elevate us to exalted positions. We should also know that words spoken with bad thoughts and feelings will not only lead you to bondage but also put you to death. Good and bad are present in words we utter. For the one with sweet words, the universe itself becomes the mansion! He will feel the caste of humanity prevailing everywhere. To attain Divinity, one must take to the spiritual path. Good words coupled with humility will take you to higher levels!
– Divine Discourse Sep 11, 1998.

Words can plunge you into prison or release you into freedom. – BABA

நமது சிந்தனைக்கு பகவான் ஸ்ரீ சத்ய சாயி பாபாவின் அமுதமொழி – ஆகஸ்ட் 14, 2023

 

ப்ரேமையின் திருவடிவங்களே! மனித குலத்திற்கு அருளப்பட்ட பேச்சாற்றல் மிக முக்கியமானது, சிறப்பானது ஆகும். அது அவனுக்கு எல்லா செல்வங்களையும் தருகிறது. இனிமையாகவும் இதமாகவும் அனைவரும் ஏற்றுக்கொள்ளும் வகையில் பேச வேண்டும். இத்தகைய இனிய பேச்சுதான் நமக்குச் செழுமையையும் வளத்தையும் தரும். வார்த்தைகள் பல நண்பர்களையும் உறவுகளையும், ஏன் ராஜ்ஜியங்களையும் கூட வென்றிட வல்லது. நம்மிடையே சில உறவுகள் மட்டுமே இருக்கலாம், ஆனால் நம் இனிய பேச்சால், உலகமனைத்துடனும் நல்ல உறவை வளர்த்துக் கொள்ள முடியும். புனிதமான பேச்சு நமக்கு எல்லாக் கல்வியையும் தந்து நம்மை மேன்மையான நிலைக்கு உயர்த்தும். கெட்ட எண்ணங்களுடனும் உணர்வுகளுடனும் பேசப்படும் வார்த்தைகள் உங்களை பந்தப்படுத்துவதோடு மட்டுமல்லாமல், உயிரையே மாய்க்க வல்லது என்பதையும் நாம் அறிய வேண்டும். நாம் பேசும் வார்த்தைகளில் நல்லதும் கெட்டதும் இருக்கிறது. இனிய சொற்களைப் பேசுபவருக்கு இந்த பிரபஞ்சமே மாளிகையாகிறது! எங்கும் மனிதகுலம் ஒன்றே வியாபித்திருப்பதாக அவர் உணர்வார். தெய்வத்தை அடைவதற்கு ஒருவர் ஆன்மிகப் பாதையில் செல்ல வேண்டும். பணிவுடன் கூடிய நல்ல வார்த்தைகள் உங்களை உயர்ந்த நிலைக்கு இட்டுச் செல்லும்!

– தெய்வீக அருளுரை, செப்டம்பர் 11, 1998

Related Posts

Download the Prasanthi Connect App now

  

@2022 - All Right Reserved. Designed and Developed by Vip Web Solutions