What is the mistake many often knowingly or unknowingly commit and continue to indulge in

by sssgc-srilanka
0 comment
Sai Inspires Jan 26, 2024

අප බොහෝ විට දැන හෝ නොදැන නිතරම සිදු කරන, නොනවත්වා කරන වරද කුමක්ද යන්නත් මෙම වරදින් අපට මිදිය හැක්කේ කෙසේද යන්නත් භගවාන් සමිඳුන් අද දින පැහැදිළි කරති.

විද්‍යා යන පදයෙහි “විද්” යනු ආලෝකයයි, “යා ” යනු එය යන අර්ථය ගනී. එනිසා ඔබට ආලෝකය ලබා දෙන්නේ කුමක්ද එය විද්‍යා යනුවෙන් හැඳින්විය හැක. ඔබ වෙත ආලෝකය දායාද කරමින්, මෝහය පලවා හරිමින් ප්‍රඥාව හා උත්තම දැනුම ලබා දෙන ප්‍රභවය විද්‍යාවයි. අපගේ භාරත මාතාව අනාදිමත් අතීතයේ ලෝකයට නායකත්වය දායාද කළේය, අප අතීතයේ ලද උතුම් බව එයයි. අනෙක් දේශයන්ට පවා ආදර්ශයක් සපයමින් අතීතයේ අපට හිමිව තිබු අභිමානය ගොඩ නැගිය හැකි නායකත්වයක් වර්තමානයේ අපට හිමි නොවන බැවින් භාරත දේශය පහළ තත්වයකට ඇද වැටී ඇත. වර්තමාන මිනිසාගේ දුර්වල කමක් වන්නේ ඔහු යමක් කථා කර වෙනකක් ක්‍රියාවට නැංවීමයි, වචන හා ක්‍රියා අතර සහසම්බන්ධතාවක් නොමැති වීමයි. ඔබ සියල්ලෝ භාරත දේශයේ අනාගත අභිවෘධිය තමන් මත දරන පුර වැසියන් බව අමතක නොකරන්න. ඔබේ ජිවිතය හා හදවත පවිත්‍ර බවට හා නොසැලෙන අංග කර ගන්න. මා බලාපොරොත්තු වන දේ නම් ඔබ බාහිරයේ පවත්නා සංකුලතාවන් හා ඒකාධිපති තත්වයන් ඔබගේ පවිත්‍ර හා නොසැලෙන මනස අපවිත්‍ර නොකර ගැනීමයි. ඔබ භාරත දේශයේ ආදර්ශමත් පුරවැසියන් බවට පත් වන්න.

සත්‍ය හ උතුම් අධ්‍යාපනය මිනිසාගේ පටු මනස විනාශ කරයි, උපෙක්ෂාව ජනනය කරයි, අවසාන වශයෙන් ලෝක සාමය ඇති කරයි. ශිෂ්‍යයන් මෙවන් අධ්‍යාපනයක් ලබා දේශයට සේවය කල යුතුවේ. ස්වාමි

What is the mistake many often knowingly or unknowingly commit and continue to indulge in? What is the way out? Bhagawan lovingly reminds us today.

In Vidya, “Vid” stands for illumination and “Ya” for that. Therefore, that which gives illumination and light is Vidya (education). That which gives you light and sheds your ignorance and that which gives you wisdom and superior knowledge can alone be called Vidya. From time immemorial, our country has been the leader of all the countries in the world. It had enjoyed the position of leadership in this world, and that is the kind of sacredness that we have enjoyed in the past. Because there are no leaders today who can set an example of such an ideal life and who can hand on such ideals to other countries, we have fallen on bad times. The main reason for this is that in the people, there is no co-ordination between the words that they utter and the acts that they do. You are all the future citizens of Bharath. The entire prosperity and welfare of the country rests on your shoulders. Your lives and your hearts are pure and sacred. They are unwavering. I am hoping that you will not allow the confusion and anarchy prevailing in the country to confuse your pure, unwavering, and sacred minds; and I am hoping that you will develop into ideal citizens of this country.
– Divine Discourse, May 20, 1976.

True education is that which destroys narrow-mindedness, develops equality and ultimately leads to world peace. Students should acquire such education and serve the country. – BABA

நமது சிந்தனைக்கு பகவான் ஸ்ரீ சத்ய சாயி பாபாவின் அமுதமொழி – ஜனவரி 26, 2024

 

வித்யா என்ற சொல்லில், ‘வித்’ என்றால் ப்ரகாசம், ‘யா’ என்றால் எது. எனவே, எது பிரகாசத்தையும் ஒளியையும் அளிக்கிறதோ அதுவே ‘வித்யா’. இப்படிப்பட்ட பிரஞ்ஞானம், விஞ்ஞானம், சுக்ஞானம் ஆகியவற்றை அளிப்பதே ‘வித்யா’; அஞ்ஞான இருளை அளிப்பது வித்யா அல்ல. பண்டைய காலத்திலிருந்தே நமது பாரத தேசம் அனைத்து தேசங்களுக்கும் ஆசான் என்ற நிலையை வகித்து, அனைத்து துறைகளிலும் இலட்சிய வாழ்க்கையை அனுபவிக்க வைத்தது இந்த பவித்ரமான பாரத பூமியாகும். ஆனால், இந்நாளில், அப்படிப்பட்ட இலட்சிய வாழ்க்கையை அளிக்கக்கூடிய தலைவர்கள் காணக் கிடைக்காததால் நமது பாரத தேசம் இவ்விதமான துரதிருஷ்டவசமான நிலைக்கு ஆளாகியுள்ளது. அவர்கள் சொல்லும் வார்த்தைகளுக்கும், செய்யும் செயல்களுக்கும் எந்தவிதமான இணக்கமும் சம்பந்தமும் இல்லாமல் போனதே இந்த துர்நிலைக்கு மூலகாரணம். நீங்கள் அனைவரும் பாரதத்தின் வருங்கால குடிமக்கள். நாட்டின் எதிர்கால நலன் உங்களுடைய தோள்களின் மீதே உள்ளது. ஆகவே நீங்கள் நல்லவர்களாக ஆன பிறகே சமூகம் நல்லதாக ஆகும்; சமூகம் நல்லதாக ஆன பிறகே தேசம் நல்லபடியாக இருக்கும். நிர்மலமான, நிலையான, சுயநலமற்ற, பவித்ரமான உங்களுடைய இதயத்தில், குழப்பம் விளைவிக்கும் அசாந்தி, அக்கிரமம், அனாச்சாரம் போன்ற களங்கங்கள் எம்மாத்திரமும் சேராமல், உங்களுடைய தூய்மையான இதயத்துடன், இலட்சிய வாழ்க்கையை அளித்து, எதிர்காலத்தில் நமது பாரதத்தை மேம்படுத்தும் சிறந்த குடிமக்களாக நீங்கள் தயாராக வேண்டுமென நான் விரும்புகிறேன்.

– தெய்வீக அருளுரை, மே 20, 1976

Related Posts

Download the Prasanthi Connect App now

  

@2022 - All Right Reserved. Designed and Developed by Vip Web Solutions