What should we do to complete the task we have taken this birth for?

by sssgc-srilanka
0 comment
Sai Inspires

අප මෙලොව බිහිව ඇත්තේ ඇයිද යන්නත්, අපට නියමිත මෙහෙවර ඉටු කිරීම සඳහා කුමක් කළ යුතුද යන්න භගවාන් සමිඳුන් ප්‍රේමයෙන් යුතුව උගන්වමින් අපව මෙහෙයවති.

ඔබගේ සියලු කටයුතු වලදී ඔබට සහය වන උසස් ශක්තියක් කෙරෙහි විශ්වාසය තබන්නේ නම් ඔබගේ කර්තව්‍යයන් පහසු වනවා ඇත. මෙම තත්වය උදාවන්නේ සියලු ශක්තීන්ගේ ප්‍රතිමුර්තිය වන දෙවියන් කෙරෙහි ඇතිවන භක්තිය හා විශ්වාසය තුළිනි. ඔබ දුම්රියේ ගමන් ගන්නා විට අවශ්‍ය වන්නේ ටිකට් පත පමණි. දුම්රිය ආසනයේ වාඩි ගන්න, ඔබව ගමනාන්තය වෙත ගෙන යාම දුම්රිය සතු කාර්යයකි. එමෙන්ම දෙවියන් හා දිව්‍ය ආශිර්වාදය කෙරෙහි විශ්වාසය තබා නියමිත කාර්යයන් කැපවීමෙන් ඉටු කරන්න. මේ සඳහා ඔබ තුළ නිසර්ගයෙන් විභව වන, දෙවිඳුන් විසින්ම ප්‍රදානය කර ඇති විමංසන බුද්ධිය හා දිව්‍යත්වය උපයෝගී කර ගන්න. ඔබට මේ ආත්ම භාවය ගත කිරීමට සිදුව ඇත්තේ ඔබ තවත් විෂයයන් කිහිපයකින් සමත් වීමට ඇති නිසාය. ඔබ සම්පුර්ණ විභාගයෙන්ම සමත් විය යුතු වේ. ඒ සඳහා ඉතිරිව ඇත්තාවූ අත් දැකීම සම්පුර්ණ කළ යුතු වේ. ඔබ යම් දිනෙක තමන් ආත්මන් යයි අවබෝධ කළහොත් සම්පුර්ණ විභාගය සමත් වුවා වේ. මේ අදියර වෙත පැමිණීම සඳහා සියලු ජීවීන් සමග “සර්වසම්භව” නොහොත් සබඳතාවක් ගොඩ නගා ගත යුතු වේ. මේ දුෂ්කර කාර්යයක් වුවද ආත්මන් යන තත්වය අවබෝධ කර ගැනීම සඳහා ඇති ඒකායන මාර්ගයයි.
– Divine Discourse, Sep 21, 1960.

දෙවියන් තම බැතිමතුන් පරීක්ෂණයකට භාජනය කරන්නේ ඔවුන්ව අධ්‍යාත්මික වශයෙන් උසස් අදියරකට ඔසවා තැබීමටයි. ස්වාමි.

What should we do to complete the task we have taken this birth for? Bhagawan lovingly guides us today.

In all effort, if you trust in a Higher Power, which is ready to come to your help, work is made easy. This comes out of devotion and reliance on the Lord, the source of all Power. When you travel by train, you have only to purchase the ticket, enter the proper train, and take a seat, leaving the rest to the engine. Why should you carry the bed and trunk on your head? So too, put your trust in the Lord and carry on to the best of your ability. Have faith in the Lord and His Grace. Try to earn it by using the intelligence and the conscience with which He has endowed you. You have been born because you did not pass in certain subjects; there is some balance of experience that you must acquire to complete the course. If you get convinced that your true nature is the Atma, then you have finished the course and ‘passed’. For reaching that stage, you should start with the cultivation of the ‘feeling of kinship with all beings’ — ‘sarvasamanabhava’, as it is called. It is very difficult to get, but that is the only way to see the Atma that is in all.
– Divine Discourse, Sep 21, 1960.

God tests His devotees only to lift them up to a higher level in the spiritual ladder.  – BABA

நமது சிந்தனைக்கு பகவான் ஶ்ரீ சத்ய சாயி பாபாவின் அமுதமொழி  – ஜனவரி 05, 2024

 

எல்லா முயற்சிகளிலும், உதவிக்கு வரத் தயாராக இருக்கும் ஓர் பேராற்றலை நம்பினால் உங்கள் பணி எளிதாகி விடுகிறது. இது அனைத்து சக்திகளுக்கும் ஆதாரமான இறைவன் மீதான பக்தி மற்றும் நம்பிக்கையிலிருந்தே எழுகிறது. நீங்கள் ரயிலில் பயணம் செய்வதற்கு, டிக்கெட் வாங்கி, சரியான ரயிலில் ஏறி, இருக்கையில் அமர்ந்து, இதர வேலைகளை என்ஜின் செய்வதற்கு விட்டுவிட்டால் போதும்; உங்கள் பயணம் இனிதே நடந்துவிடும். ஆனால் ரயிலில் அமர்ந்த பிறகும், பெட்டி படுக்கைகளை ஏன் தலை மீது சுமந்து கொண்டு இருக்க வேண்டும்? தேவையில்லை, அல்லவா? அவ்வாறே, இறைவன் மீது நம்பிக்கை வைத்து உங்களால் முடிந்தவரை சிறப்பாகச் செயல்படுங்கள். இறைவனிடமும் அவன் அருளின் மீதும் நம்பிக்கை வையுங்கள். அதனைப் பெறுவதற்கு உங்களுக்கு அருளப்பட்டுள்ள அறிவாற்றலையும் மனசாட்சியையும் பயன்படுத்தி முயற்சி செய்யுங்கள். நீங்கள் சில பாடங்களில் தேர்ச்சி பெறாததால் தான் இப்பிறவியை எடுத்துள்ளீர்கள்; படிப்பில் தேர்ச்சி பெறுவதற்கு நீங்கள் பெறவேண்டிய அனுபவத்தில் இன்னும் கொஞ்சம் மீதமுள்ளது. உங்கள் உண்மையான இயல்பு ‘ஆத்மா’ என்று நீங்கள் உறுதியாக நம்பினால், நீங்கள் படிப்பை முடித்து ‘பாஸ்’ ஆகிவிட்டீர்கள் என்று பொருள். நீங்கள் அந்த நிலையை அடைவதற்கு, ‘சர்வ சமான பாவம்’ என்றழைக்கப்படும் அனைத்து உயிரினங்களையும் சமமாகக் கருதும் உணர்வை வளர்ப்பதில் இருந்து தொடங்க வேண்டும். இதைப் பெறுவது மிகக் கடினமே ஆனாலும் அதுதான் அனைத்திலும் உள்ள ஆத்மாவைக் காண்பதற்கான ஒரே வழியாகும்.

– தெய்வீக அருளுரை, செப்டம்பர் 21, 1960

Related Posts

Download the Prasanthi Connect App now

  

@2022 - All Right Reserved. Designed and Developed by Vip Web Solutions