Why should we not lose heart as we labour on the path of Sadhana?

by sssgc-srilanka
0 comment
Why should we not lose heart as we labour on the path of Sadhana

අප සාධනා මාර්ගයේ ගමන් ගන්නා කල හදවත සුපිරිසිදුව තබා ගත යුත්තේ ඇයිද යන්න භගවාන් සමිඳුන් අපට අද දින පැහැදිලි කර දෙති.

ජිවිතයේ අප සිදු කරන සියලු කාර්යයන් සාර්ථකව ඉටු කිරීම සඳහා, ඇවිදීම, කථා කිරීම, අහාර ගැනීම, කියවීම, හා ලිවීම, මේ සියල්ල සඳහා පුහුණුව අත්‍යවශ්‍ය වේ. ඔබ ළදරුවෙකු කාලයේ මව ඔබට අම්මා, තාත්තා වැනි සරල වචන උගන්වයි. මෙවන් සරල වචන හොඳින් උච්චාරණය කිරීමට පවා දරුවාහට යම් පුහුණුවක් අවශ්‍ය වේ. ඔබ ශාන්තිය අපේක්ෂා කරයි, ඒ සඳහාද යම් උත්සාහයක්, පුහුණුවක් අවශ්‍ය වේ. බිම වාඩිවී දෙපා භාවනාව සඳහා මෙන් තබා ගැනීමටද පුහුණුව අවශ්‍ය වේ. කුඩා නාට්‍යයක් සාර්ථකව රංග දැක්වීම සඳහා වුවද දින දහයක්වත් පුහුණු වීම අවශ්‍ය වේ. මුලු මහත් ලෝකයම රඟ මඬලක් වේ. සියල්ලෝ නළුවන් වේ. දෙවියන් මේ නාට්‍යයේ අධ්‍යක්ෂකවරයා වේ. ඔබද නළුවෙක් ලෙස හොඳ පුහුණුවක් ලබා ගත යුතු වේ. දිව්‍යත්වය සාක්ෂාත් කර ගත හැක්කේ අධ්‍යාත්මික මාවතේ ගමන් ගතහොත් පමණි. අප සියල්ලන් තුළ ප්‍රඥාවේ ආලෝකය පවතී. මේ ප්‍රඥාවේ ආලෝකය නොසලකා හැරියොත් එම ආලෝකය මමත්වයේ අළු දූවිලි වලින්, බැඳීම් වලින් හා ද්වේශයෙන් වැසී යයි. ප්‍රඥාව වසාලන මේ කරුණු මතු වන්නේ කොතනකින්ද? ඔබට ඔබ තුළම විභව වන දිව්‍යත්වය අත් දැකීමට නම් ඔබගේ මමත්වය, බැඳීම් හා ද්වේශයන් ඉවත් කළ යුතුවේ.

– Divine Discourse, Aug 22, 1996.

මිනිසාහට ශාන්තිය උදා කර ගත හැක්කේ ඔහුගේ මනස පාලනය කිරීමේ පුහුණුව ප්‍රගුණ කර ගැනීමෙනි. ස්වාමි.

Why should we not lose heart as we labour on the path of Sadhana? Bhagawan lovingly reminds us and enthuses us today.

Any task can be accomplished by practice. Practice is necessary for everything in life, whether it is walking, talking, eating, reading, or writing. When you are a child, your mother teaches you words like mother (amma), father (appa). All these come only with practice. You say that you want peace. For that also you need to put in some effort. All of you are squatting on the floor. Without practice, you cannot even sit in a cross-legged posture. If you want to perform a small drama, you start practising at least ten days in advance. The world is like a stage. All are actors. God is the director. You need practice for everything in this drama of life. Divinity can be attained only by following the spiritual path. The fire of wisdom is in every human being. If you neglect this fire of wisdom, it gets covered by the ash of ego, attachment, and hatred. Where does the ash come from? It comes only from the fire and ultimately covers the fire itself. Similarly, Divinity is in every human being. If you want to visualise your innate Divinity, first of all, you have to remove the ash of ego, attachment, and hatred.

– Divine Discourse, Aug 22, 1996.

It is by practice (abhyasa) that man can control mind and obtain peace. – BABA

நமது சிந்தனைக்கு பகவான் ஸ்ரீ சத்ய சாயி பாபாவின் அமுதமொழி – ஜூலை 25, 2023

 

எந்த ஒரு செயலையும் பயிற்சியால் சாதிக்க முடியும். வாழ்க்கையில் நடப்பது, பேசுவது, சாப்பிடுவது, படிப்பது, எழுதுவது என எல்லாவற்றுக்கும் பயிற்சி அவசியம். நீங்கள் குழந்தையாக இருக்கும்போது, ​​உங்கள் தாய் உங்களுக்கு அம்மா, அப்பா போன்ற வார்த்தைகளைக் கற்பிப்பார். இவை அனைத்தும் பயிற்சியால் மட்டுமே வருபவை. உங்களுக்கு நிம்மதி வேண்டும் என்று நீங்கள் கேட்கிறீர்கள். அதற்கும் நீங்கள் கொஞ்சம் முயற்சி செய்ய வேண்டும். நீங்கள் அனைவரும் தரையில் அமர்ந்திருக்கிறீர்கள். பயிற்சி இல்லாமல் நீங்கள் சம்மணமிட்டு உட்கார முடியாது. நீங்கள் ஒரு சிறிய நாடகத்தை நடத்த விரும்பினால், குறைந்தது பத்து நாட்களுக்கு முன்பே பயிற்சியைத் தொடங்கி விடுகிறீர்கள். உலகமே ஒரு நாடக மேடை போன்றது. அனைவரும் நடிகர்களே. இறைவன் தான் இயக்குனர். இந்த வாழ்க்கை எனும் நாடகத்தில் எல்லாவற்றிற்கும் உங்களுக்குப் பயிற்சி தேவை. ஆன்மிகப் பாதையை பின்பற்றினால்தான் தெய்வத்தை அடைய முடியும். ஞானாக்னி ஒவ்வொரு மனிதனிடமும் உள்ளது. இந்த ஞானாக்னியை நீங்கள் உதாசீனப்படுத்தினால், அது அகந்தை, பற்றுதல், வெறுப்பு ஆகியவற்றின் சாம்பலால் மூடப்பட்டு விடும். இந்த சாம்பல் எங்கிருந்து வருகிறது? அது அக்னியிலிருந்துதான் வருகிறது; முடிவில் அது அக்னியையே மூடி விடுகிறது. அதுபோல ஒவ்வொரு மனிதனிடமும் தெய்வம் இருக்கிறது. உங்கள் உள்ளுறை தெய்வத்தை நீங்கள் தரிசிக்க விரும்பினால், முதலில், நீங்கள் அகந்தை, பற்றுதல், வெறுப்பு ஆகியவற்றின் சாம்பலை அகற்ற வேண்டும்.

– தெய்வீக அருளுரை, ஆகஸ்ட் 22, 1996

Related Posts

Download the Prasanthi Connect App now

  

@2022 - All Right Reserved. Designed and Developed by Vip Web Solutions