How should we prepare ourselves to celebrate the festival of Sankranti

by sssgc-srilanka
0 comment
Sai Inspires

සංක්‍රාන්ති උත්සවය සැමරීම සඳහා අප සුදානම් විය යුත්තේ කෙසේද යන්න භගවාන් සමිඳුන් තම බැතිමතුනට ප්‍රේමනීය ලෙස කියා දේ.

සංක්‍රාන්ති උත්සවය මිනිසා තම දර්ශනය දෙවියන් වෙත යොමු කරවන දිනය ලෙස සැලකිය යුතුය. මිනිසාගේ ජීවිතය උක් ගසක් මෙන් තද, ගැට සහිත හා දුෂ්කරතා බහුල දිවියක් වේ. එනමුත් තද, ගැට සහිත උක් ගස මිරිකීමෙන් පැණි රස යුෂ හා අනතුරුව හකුරු ලබා ගන්නවා මෙන් අපගේ දුෂ්කරතා මැඩ පවත්වා දිව්‍යමය ආනන්දය අත් විඳිය යුතු වේ. රත්රන් කෝවක දමා රත් කිරීමෙන් හා තලා ගැනීමෙන් තොරව අලංකාර ආභරණයක් සාදා ගත නොහැක. මම මාගේ බැතිමතුන් බන්ගාරු (රත්රන්) යනුවෙන් ආමන්ත්‍රණය කරන්නේ ඔවුන් රත්රන් මෙන් වටිනා හෙයිනි. ඔබද ඉවසීම, ආත්ම විශ්වාසය සහ දෙවියන් කෙරෙහි අචල භක්තියෙන් යුතුව දිවි ගෙවුවහොත් පමණි ඔබ අලංකාර රත්රන් ආභරණයක් වන්නේ. දෙවියන් කෙරෙහි අචල විශ්වාසයකින් යුතුව ඔබගේ සහෝදර ජනයාට සේවය කිරීමට කැපවන්න, ආදර්ශමත් දිවියක් ගත කරන්න.
– Divine Discourse, Jan 15, 1992.

ආත්ම විශ්වාසය ඇත්නම් ඔබට ඕනෑම කාර්යයක් ඉටු කිරීමට හා සතුට දායාද කර ගත හැක, සියලු දුෂ්කර දේ ජය ගත හැක. ස්වාමි.

How should we prepare ourselves to celebrate the festival of Sankranti? Bhagawan lovingly guides His ‘Bangarus’ today.

Sankranti festival should be regarded as the day on which man turns his vision towards God. Man’s life may be compared to a stalk of sugarcane. Like the cane, which is hard and has many knots, life is full of difficulties. But these difficulties must be overcome to enjoy the bliss of the Divine, just as sugarcane must be crushed and its juice converted into jaggery to enjoy the permanent sweetness of jaggery. Enduring bliss can be got only by overcoming trials and tribulations. Gold cannot be made into an attractive jewel without it being subjected to the process of melting in a crucible and being beaten into the required shape. When I address devotees as Bangaru (Golden one), I am considering you as precious beings. But only by going through the vicissitudes of life with forbearance can you become attractive jewels. You should not allow yourselves to be overwhelmed by difficulties. Develop self-confidence and have firm faith in God. With unshakeable faith, dedicate yourselves to the service of your fellowmen and lead exemplary lives.
– Divine Discourse, Jan 15, 1992.

With self-confidence, you can accomplish anything and secure joy. You will be able to face any difficulties and overcome them. – BABA

நமது சிந்தனைக்கு பகவான் ஶ்ரீ சத்ய சாயி பாபாவின் அமுதமொழி – ஜனவரி 14, 2024

 

சங்கராந்தி பண்டிகையை, மனிதன் தன் பார்வையை இறைவனை நோக்கித் திருப்பும் நாளாகக் கருத வேண்டும். மனிதனின் வாழ்க்கையை ஒரு கரும்புத்தண்டுடன் ஒப்பிடலாம். கடினமாகவும், பல கணுக்களைக் கொண்டதாகவும் இருக்கும் கரும்பைப் போல, வாழ்க்கையும் கஷ்ட-நஷ்டங்கள் நிறைந்ததே. வெல்லத்தின் நிலையான இனிமையை அனுபவிப்பதற்கு, கரும்பைப் பிழிந்து அதன் சாற்றை வெல்லமாக மாற்ற வேண்டியுள்ளதைப் போல, தெய்வீகப் பேரானந்தத்தை அனுபவிப்பதற்கு இந்தக் கஷ்டங்களைக் கடந்துதான் ஆக வேண்டும். சோதனைகளையும் வேதனைகளையும் கடந்து வருவதன் மூலமே நிலையான ஆனந்தத்தைப் பெற முடியும். தங்கத்தை உலையில் இட்டு உருக்கி, தேவையான வடிவத்தில் தட்டாமல் அதைக் கவர்ச்சிகரமான நகையாக மாற்ற முடியாது. நான் பக்தர்களை ‘பங்காரு!’, அதாவது தங்கமே என்று அழைக்கும்போது, ​​நான் உங்களை மதிப்புமிக்கவர்களாகக் கருதுகிறேன். ஆனால் வாழ்க்கையின் ஏற்றத்தாழ்வுகளை சகிப்புத்தன்மையுடன் கடந்து சென்றால் மட்டுமே, நீங்கள் கவர்ச்சிகரமான நகைகளைப் போல ஆக முடியும். கஷ்டங்கள் உங்களை மூழ்கடித்து விட நீங்கள் அனுமதிக்கக்கூடாது. தன்னம்பிக்கையை அபிவிருத்தி செய்து கொண்டு, இறைவனிடம் திடமான நம்பிக்கையைக் கொண்டிருங்கள். அத்தகைய திடநம்பிக்கையுடன், சகமனிதர்களின் சேவைக்கு உங்களை அர்ப்பணித்துக் கொண்டு முன்னுதாரணமான வாழ்க்கையை நடத்துங்கள்.

– தெய்வீக அருளுரை, ஜனவரி 15, 1992

Related Posts

Download the Prasanthi Connect App now

  

@2022 - All Right Reserved. Designed and Developed by Vip Web Solutions