How should youth use this precious phase of their lives?

by sssgc-srilanka
0 comment
Sai Inspires Jan 12, 2024

තරුණයන් තම ජිවිතයේ මේ වටිනා කාල පරාසය ගත කළ යුත්තේ කෙසේද යන්න භගවාන් සමිඳුන් පැහැදිළි කරන්නේ ස්වාමි විවේකානන්දයන්ගේ ජන්ම දිනය නිමිත්තෙනි. මේ දිනය භාරතයේ ජාතික තරුණ දිනය ලෙස උත්සවාකාරයෙන් සමරනු ලබයි.

ශිෂ්යයන් තම ශිෂ්ය භාවය දරණ කාලය තුළ තමන්ගේ ප්රමුඛතම හා එකම කාර්යය උගෙනීම යන හැඟීම ඇති කර ගත යුතුය. පන්ති කාමරයෙන් පිටත සිදුවන දෑ දැක බලා ගත්තද ඒවාට ඇලීමෙන් හා පැටලීමෙන් වලකින්න. අතීත සිද්ධීන් තුළින් ප්රඥාව වඩවා ගෙන, විවිධත්වයට පාදක වන එකම සංකල්පය වන දිව්යත්වය හඳුනාගෙන ශාරීරිකව, මානසිකව, හා අධ්යාත්මිකව ශක්තිමත්ව සමාජයට වැඩදායී වීමේ කුසලතා රැස් කර ගන්න. කරුණාවෙන් සංතෘප්ත වූ හදවත දෙවියන්ගේ අල්තාරයයි. මේ ගුණ ධර්ම හා හැඟීම් අමතක කර දමා ඔබගේ හදවත තුළට තණ්හාව හා ද්වේශය පිවිසීමට ඉඩ හැරියහොත් ඔබ වන සතෙකුගේ මට්ටමට ඇද වැටෙනවා ඇත. ඔබගේ අධ්යාපනයේ පළමු පියවර ලෙස ඔබව බිහිකර මේ වටිනා අවස්ථාව ලබා දුන් දෙමාපියනට ප්රේමය වඩවා ගෙන ඔවුනට ප්රණාමය පුද කරන්න. දෙමාපියන් යනු ඔබගේ සංස්කෘතියේ භාර කරුවන් මෙන්ම ජිවිතයේ මුල්ම අදියරෙහි සිටි ගුරුවරුන් වේ., මුලින්ම ඔබ දරනා ගුණ ධර්ම ප්රදානය කළේ දෙමාපියන්ය. ඔබ තරම් වාසනාවන්ත නොවන සහෝදරයන්ගේ සිටී නම් ඔවුන්ගේ ඇස් පාදන්න,
අවාසනාව දුරලන්න..
– Divine Discourse, Mar 23, 1975.
මේ ලෝකය සුරක්ෂා කළ හැක්කේ තරුණයන්හට පමණි. ඔවුනට පමණි ලෝකය යහ මගට ගත හැක්කේ. ස්වාමි.

How should youth use this precious phase of their lives? On the occasion of Swami Vivekananda’s Birthday, celebrated as the National Youth Day in India, Bhagawan lovingly gives His precious guidance to youth today.

While you are students, you must feel that studying is your first and only duty. Be witness to what’s happening outside the classroom; do not rush out and get distracted. Try to identify the One in the many; become strong, physically, mentally and spiritually; imbibe as much as possible the wisdom gathered in the past; cultivate skills by which you can serve society. The heart soaked in compassion is verily the altar of God. If you forget these ideals and allow greed, conceit and hate to take root in your hearts, you are lowering yourselves to the level of beasts. As a first step in educational progress, revere your parents and have love and gratitude towards them. It is through them that you have this wonderful chance of life on earth. They are custodians of culture, the earliest teachers who instilled virtue into you! Have compassion in your hearts for the unfortunate brothers and sisters, who are unlearned, ill or suffering. Try your best to open their eyes, to cure their ills and to alleviate their distress.
– Divine Discourse, Mar 23, 1975.
Only the youth are capable of protecting this world. It is the youth and youth alone who can set this world right. – Sri Sathya Sai Baba

நமது சிந்தனைக்கு பகவான் ஶ்ரீ சத்ய சாயி பாபாவின் அமுதமொழி – ஜனவரி 12, 2024

நீங்கள் மாணவர்களாக இருக்கும்போது படிப்பதை மட்டுமே உங்களுடைய முதன்மையான ஒரே கடமையாக உணர வேண்டும். வகுப்பறைக்கு வெளியில் என்ன நடக்கிறது என்பதை அறிந்துகொள்ளுங்கள்; ஆனால் வெளியே சென்று அவற்றில் ஈடுபட்டு, திசைமாறிச் சென்று விட வேண்டாம். பலவற்றில் இருக்கும் அந்த ‘ஏகத்துவத்தை’ அறிந்துணர முயன்றிடுங்கள்; உடல், மனம் மற்றும் ஆன்மிக ரீதியாக வலிமை உள்ளவர்களாக ஆகுங்கள்; இதுவரை சேர்த்து வைத்த ஞானத்தை எவ்வளவு முடியுமோ, அவ்வளவு கிரஹித்துக் கொண்டு நீங்கள் சமுதாய சேவை ஆற்றுவதற்குத் தேவையான திறன்களை வளர்த்துக் கொள்ளுங்கள். கருணையுள்ள இதயம் கடவுளின் சன்னிதியாகும். இந்த இலட்சியங்களை மறந்து, பேராசை, வன்மம் மற்றும் வெறுப்பை உங்கள் இதயங்களில் வேரூன்ற அனுமதித்து விட்டால், நீங்கள் உங்களையே மிருக நிலைக்குத் தாழ்த்திக் கொள்கிறீர்கள் என்பதாகும். கல்வியின் முன்னேற்றத்தில் முதல்படியாக, நீங்கள் உங்களுடைய பெற்றோரை மதித்து, அவர்களிடம் நன்றி உணர்வையும் ப்ரேமையையும் கொண்டிருங்கள். அவர்கள் மூலமாகத்தான் உங்களுக்கு இப்பூமியில் பிறப்பதற்கான அற்புதமான வாய்ப்பு கிடைத்துள்ளது. அவர்களே கலாச்சாரத்தின் பாதுகாவலர்களும், உங்களில் நல்லொழுக்கத்தை வளர்த்த முதல் ஆசான்களும் ஆவார்கள். படிப்பறிவற்று, நோயுற்றோ துன்புற்றோ வாடும் துர்பாக்கிய சகோதர சகோதரிகளுக்காக உங்கள் இதயங்களில் கருணை கொண்டிருங்கள். அவர்களுக்கு வழிகாட்டவும், அவர்களின் நோய்களைக் குணப்படுத்தவும், துயரத்தைத் துடைக்கவும் உங்களால் முடிந்த வரை முயற்சி செய்யுங்கள்.
– தெய்வீக அருளுரை, மார்ச் 23, 1975

Related Posts

Download the Prasanthi Connect App now

  

@2022 - All Right Reserved. Designed and Developed by Vip Web Solutions