What are the false identities we must discard?

by sssgc-srilanka
0 comment
Sai Inspires Jan 31, 2024

තමන්ව වැරදි විදියට හඳුනා ගැනීම සිදු වන්නේ කෙලෙසද හා එම වැරදි හැඳිනීම ඉවත් කර අපගේ සත්‍ය ස්වරූපය සොයා ගන්නේ කෙසේද යන්න භගවාන් සමිඳුන් මෙසේ පැහැදිලි කරති.

යෙමෙක් තමනට හමුවන අයෙකුගෙන් “ඔබ කවුද” යන ප්‍රශ්ණය ඇසුවහොත් ඔහු තම දේහය තමන් බව සිතා තමන්ගේ නම ඔබගේ ප්‍රශ්ණයට පිළිතුරක් ලෙස පවසාවි. තව දුරටත් හැඳින්වීම සඳහා මම වෛද්‍යවරයෙක්, ගොවියෙක්, ශිෂ්‍යයෙක් යනුවෙන් හා තවත් දුර ගොස් තමන්ගේ ජාතිය ඇසුරින් මම ඇමෙරිකානුවෙක්, ඉන්දියානුවෙක්, පකිස්තානුවෙක් ආදී ලෙස තමන්ව හඳුන්වා ගනී. ඔබ මේ පිළිතුරු විග්‍රහ කළහොත් එකම පිළිතුරක් හෝ සත්‍ය නොවන බව පෙනී යාවි. යමෙකුගේ නම ඔහුගේ දෙමාපියන්ගෙන් උරුම වන උපතේදී නොතිබුණු දෙයකි. ඔහු තම වෘත්තියද නොවේ. එසේනම් සත්‍ය වශයෙන් තමන් කවුද, පිළිතුර “මම ආත්මන් වෙමි” යන්නයි. එනමුත් මිනිසා මෙම සත්‍යය ඉවත ලා නාමය, වෘත්තිය හා ජාතිය ඇසුරින් තමන්ව හඳුන්වයි. රියදුරෙක් තමන් ඔහු පදවන රථය බව නොපවසයි. එසේම ඔබගේ ශරීරය රථයක් පමණි, රියදුරා ආත්මන් වේ. ඔබ රියදුරෙක් සතු කාර්ය භාරය අමතක කර දමා තමන් රථය (ශරීරය) බව සිතයි.
– Divine Discourse, Aug 23, 1995.

ඔබගේ ශරීරය ආත්මන් එතුළ පවත්නා තෙක් සුභදායි (මංගල) සංකල්පයක් වේ, ආත්මන් ඉවත් වූ විගස ශරීරය අවමංගල සංකල්පයක් වේ.

-ස්වාමි.

What are the false identities we must discard? Bhagawan lovingly points out today and explains to us how we can dismiss them and find our true identity.

If anybody accosts a person and asks him, “Who are you?”, out of his identification with the body he gives his name in reply. In answer to further questions, he introduces himself as a doctor, a farmer, or student, or the like. When the enquiry goes further, he identifies himself with his nationality as an American, an Indian, a Pakistani or so on. When you examine these answers deeply, you will find that none of them gives the truth. He got his name from his parents. It did not belong to him at birth. His identification with one or other of his professions is not true because he is not the profession. What then is the truth about him? “I am the Atma. That is my true Self.” That is the truth. But people identify themselves with their names, professions and nationality and do not base their lives on the Atma. No driver of a car identifies with the car. Likewise, the body is a car and the Atma is the driver. Forgetting one’s true role as a driver, one is identifying one’s self with the body, which is only a vehicle.
– Divine Discourse, Aug 23, 1995.

The body is Shivam (auspicious) as long as Atma dwells in it: it becomes Shavam (dead body) once Atma leaves it. – BABA

நமது சிந்தனைக்கு பகவான் ஸ்ரீ சத்ய சாயி பாபாவின் அமுதமொழி – ஜனவரி 31, 2024

 

எதிரில் உள்ளவர் யாராவது, “ஐயா! நீங்கள் யார்?” என்று கேட்டால், தேகாபிமானத்தால், “ராமய்யா, கிருஷ்ணய்யா” என்று இந்த தேகத்திற்கு வைத்த பெயரின் மூலம் மனிதன் தன்னை அறிமுகப்படுத்திக் கொள்கிறான். மேலும் விசாரித்தால், “நான் டாக்டர், நான் வக்கீல், நான் மாணவன், நான் விவசாயி” என்று தான் செய்கிற தொழில்ரீதியாக தன்னை அறிமுகப்படுத்திக் கொள்கிறான். இதற்கு மேலும் ஆழமாக விசாரித்தால், “நான் அமெரிக்கன், நான் இந்தியன், நான் பாகிஸ்தானி, நான் ஜெர்மானியன், நான் ஜப்பானியன்” என்று தன்னுடைய தேசத்தை வைத்து தன்னை அறிமுகப்படுத்திக் கொள்கிறான். உண்மையில் இந்த அறிமுகங்களை வைத்து நாம் ஆராய்ந்து பார்த்தால், இதில் எதுவுமே சத்தியமில்லை என்பது தெரிய வரும். “ராமய்யா, கிருஷ்ணய்யா” என்பது தாய் தந்தையர் தேகத்திற்கு வைத்த பெயர்கள் மட்டுமே அன்றி, அவன் அந்தப் பெயருக்கு சம்பந்தப்பட்டவன் அல்ல. தான் செய்யும் தொழிலோடு தன்னை சம்பந்தப்படுத்தி அறிமுகம் செய்து கொண்டாலும், அந்தத் தொழில் அவனல்ல. எனவே இந்த பதில்கள் எதுவுமே சத்தியமல்ல. பின்னர் எது சத்தியம்? “நான் ஆத்மா” என்ற சுயஸ்வரூபமே சத்தியம். இவ்வாறு தனது சுயஸ்வரூபத்தை மறந்து, பௌதீகமான, உலகியலான, தொழில், பெயர், தேசம் ஆகியவற்றை மட்டுமே கூறிக் கொள்கிறான். இதை வைத்து, ஒவ்வொரு மனிதனும் தனது பெயர், தொழில், தேசம் ஆகியவற்றை ஆதாரமாகக் கொண்டு வாழ்கிறானே அன்றி தனது ஆத்மாவை ஆதாரமாகக் கொண்டு அல்ல. இந்த சம்பந்தம் எப்படி இருக்கிறதென்றால், டிரைவர் காரை ஓட்டும்போது, அந்தக் கார் அவனல்ல, அல்லவா? கார் வேறு, டிரைவர் வேறு. ‘நான்தான் கார்’ என்று எந்த மூடனும் கூற மாட்டான். ‘இது என்னுடைய கார், நான் இதை ஓட்டுகிறேன்’ என்றுதான் கூறுவான். அதே விதமாக, தேகம் ஒரு கார் போன்றது. இதை ஓட்டும் டிரைவர் போன்றதே ஆத்மா. ஆனால், ‘நீ டிரைவர்’ என்ற சத்தியத்தை மறந்து, காரையே கவனத்தில் கொண்டு, அறிவிழந்து போய், ‘காரே நான்’ என்று கருதுகிறாய்.

– தெய்வீக அருளுரை, ஆகஸ்ட் 23, 1995

Related Posts

Download the Prasanthi Connect App now

  

@2022 - All Right Reserved. Designed and Developed by Vip Web Solutions